جزئیات برنامه

Workshop: Application of Plasma in Treatment of Ocular Surface Disorders

Venue: Hall 3

TimeTopicsSpeaker/s
16:30 - 17:00  Plasma and its Medical Applications  
17:00 - 17:30  Plasma Non – Invasive Surgery (PANIS) in Ocular Surface Disorders  
17:30 - 18:00  Workshop( Working With Plasma Generator)  اخبــاربرگزار کنندگان همایش


حامیان همایش