جزئیات برنامه

Ophthalmic Plastic Subspecialty Day: Case Presentation (Eyelid )

Venue: Hall 4

TimeTopicsSpeaker/s
10:30 - 10:45   Case Presentation  
10:45 - 11:00   Case Presentation  
11:00 - 11:15   Case Presentation  
11:15 - 11:30   Case Presentation  
11:30 - 11:45   Case Presentation  
11:45 - 12:00   Case Presentation  
12:00 - 12:20  Our LMU Experience With Conjunctival Squamous Carcinoma  
12:20 - 12:30  Questions and Answers  اخبــاربرگزار کنندگان همایش


حامیان همایش