جزئیات برنامه

Ophthalmic Plastic Subspecialty Day: Case Presentation (Orbit and Lacrimal )

Venue: Hall 4

TimeTopicsSpeaker/s
08:00 - 08:15   Case Presentation  
08:15 - 08:30   Case Presentation  
08:30 - 08:45   Case Presentation  
08:45 - 09:00   Case Presentation  
09:00 - 09:15   Case Presentation  
09:15 - 09:30   Case Presentation  
09:30 - 09:45   Case Presentation  
09:45 - 10:00  Dermofat Grafting (Video Presentation)  اخبــاربرگزار کنندگان همایش


حامیان همایش