جزئیات برنامه

Workshop: Phaco Techniques, Step by Step

Venue: Main Hall

TimeTopicsSpeaker/s
08:00 - 08:15  Phaco Dynamics for Phaco Chop  
08:15 - 08:30  Phaco Machine Setting for Phaco Chop  
08:30 - 08:45  Phaco Chop Techniques  
08:45 - 09:00  Femto Assisted Cataract Surgery  
09:00 - 09:30  Challenging Cases in Phaco Chop and Femto Assisted Cataract Surgery  
09:30 - 10:00  Discussion  اخبــاربرگزار کنندگان همایش


حامیان همایش