جزئیات برنامه

Workshop: CXL , Updates and Controversies

Venue: Hall 3

TimeTopicsSpeaker/s
08:00 - 08:15  Updates in CXL Basics  
08:15 - 08:30  Patient Selection & Criteria of KCN Progression  
08:30 - 08:45  Varying Surgical Protocols in CXL  
08:45 - 09:00  CXL in Thin Cornea  
09:00 - 09:15  Pediatric CXL  
09:15 - 10:00  panel Discussion  اخبــاربرگزار کنندگان همایش


حامیان همایش