ارسال مقالات

همکار محترم با توجه به مجازی برگزار شدن کنگره سی ام تصمیم بر آن شد تا ارائه مقالات به همایش تحقیقات چشم پزشکی و علوم بینایی ایران IRAVO منتقل گردد در صورت تمایل میتوانید مقاله خود را در سایت این همایش ثبت نمایید.

زمان برگزاری 29 بهمن لغایت 1 اسفند در صورت تمایل بر روی ادامه کلیک کنید.
 
 
 
 

 

 


اخبــارحامیان کنگره