ثبت نام شدگان همکاران شرکتهای تجاریردیفنام و نام خانوادگیشرکتوضعیت ثبت نام
 1  تورج  دشتبان آیبک طب پارس ثبت نام اولیه
 2  سلیمانی  رضا آیبک طب پارس ثبت نام اولیه
 3  مبین  زهرا آیبک طب پارس ثبت نام اولیه
 4  علیرضا  صالحیان آیبک طب پارس ثبت نام اولیه
 5  عابدی  مهدی آیبک طب پارس ثبت نام اولیه
 6  سید حمید  میریوسفی آیبک طب پارس ثبت نام اولیه
 7  مهندس  الهام مهندسی پزشكی عالی پيام ثبت نام اولیه
 8  محمد  پيام مهندسی پزشكی عالی پيام ثبت نام اولیه
 9  مهندس  تبسم مهندسی پزشكی عالی پيام ثبت نام اولیه
 10  نیوشا  صابونچی مهندسی پزشكی عالی پيام ثبت نام اولیه
 11  مهندس محمدرضا  محمد مهندسی پزشكی عالی پيام ثبت نام اولیه

  تعدا افرا ثبت نام قطعی:0

اخبــارحامیان کنگره