ثبت نام شدگان كارگاه


<
ردیفنام و نام خانوادگیشماره نظامعنوان کارگاهتاریخساعت مکان
 1 زینب ابراهیمی  179474  Common Eyelid Disorders  2022/11/08  08:00 - 10:00  سالن 5
 2 رضا افسری  134806  Common Eyelid Disorders  2022/11/08  08:00 - 10:00  سالن 5
 3 امیر حسین اکبرپور  149348  Common Eyelid Disorders  2022/11/08  08:00 - 10:00  سالن 5
 4 محمد ایزدی زمان ابادی  38787  Common Eyelid Disorders  2022/11/08  08:00 - 10:00  سالن 5
 5 ویدا ایلخانی پاک  115020  Common Eyelid Disorders  2022/11/08  08:00 - 10:00  سالن 5
 6 نگار برومند  43132  Common Eyelid Disorders  2022/11/08  08:00 - 10:00  سالن 5
 7 محسن پورشاهرخی  123753  Common Eyelid Disorders  2022/11/08  08:00 - 10:00  سالن 5
 8 سید رحیم حسن پور اونجی  170827  Common Eyelid Disorders  2022/11/08  08:00 - 10:00  سالن 5
 9 محمد جواد حفیظی  158829  Common Eyelid Disorders  2022/11/08  08:00 - 10:00  سالن 5
 10 مجتبی ذاکرعباسی  107987  Common Eyelid Disorders  2022/11/08  08:00 - 10:00  سالن 5
 11 امیرحسین رفیعی  171922  Common Eyelid Disorders  2022/11/08  08:00 - 10:00  سالن 5
 12 محمود رهرو  41870  Common Eyelid Disorders  2022/11/08  08:00 - 10:00  سالن 5
 13 بیتا زعيم آزاد  144748  Common Eyelid Disorders  2022/11/08  08:00 - 10:00  سالن 5
 14 محمد ساری محمد لی  86727  Common Eyelid Disorders  2022/11/08  08:00 - 10:00  سالن 5
 15 منير شاددل  23348  Common Eyelid Disorders  2022/11/08  08:00 - 10:00  سالن 5
 16 حسين شيردل  16650  Common Eyelid Disorders  2022/11/08  08:00 - 10:00  سالن 5
 17 میثم شکفته  147694  Common Eyelid Disorders  2022/11/08  08:00 - 10:00  سالن 5
 18 حميدرضا صابر  31383  Common Eyelid Disorders  2022/11/08  08:00 - 10:00  سالن 5
 19 حسين صادقيان  34546  Common Eyelid Disorders  2022/11/08  08:00 - 10:00  سالن 5
 20 محمدرضا صادقيان  26198  Common Eyelid Disorders  2022/11/08  08:00 - 10:00  سالن 5
 21 وحيد صنعتي  27416  Common Eyelid Disorders  2022/11/08  08:00 - 10:00  سالن 5
 22 مهرداد عابدزاده جانی ابادی  131746  Common Eyelid Disorders  2022/11/08  08:00 - 10:00  سالن 5
 23 یونس عزیزپور فرد  156619  Common Eyelid Disorders  2022/11/08  08:00 - 10:00  سالن 5
 24 خداداد عسکري  91971  Common Eyelid Disorders  2022/11/08  08:00 - 10:00  سالن 5
 25 حسین قهوه چیان  157911  Common Eyelid Disorders  2022/11/08  08:00 - 10:00  سالن 5
 26 مرتضي مرتضوي فرد  42064  Common Eyelid Disorders  2022/11/08  08:00 - 10:00  سالن 5
 27 عاطفه مهديان راد  153537  Common Eyelid Disorders  2022/11/08  08:00 - 10:00  سالن 5
 28 وحيد نجاتي  12730  Common Eyelid Disorders  2022/11/08  08:00 - 10:00  سالن 5
 29 فاطمه وزيري سرشک  81091  Common Eyelid Disorders  2022/11/08  08:00 - 10:00  سالن 5
 30 اميررضا ويسى  116873  Common Eyelid Disorders  2022/11/08  08:00 - 10:00  سالن 5
 31 مهدي کماني  108609  Common Eyelid Disorders  2022/11/08  08:00 - 10:00  سالن 5
 32 جابر احمدزاده  33086  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2022/11/08  14:30 - 16:00  سالن 3
 33 حسين اسحاقيه ميبدي  32444  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2022/11/08  14:30 - 16:00  سالن 3
 34 حبيب اوجاقي  58420  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2022/11/08  14:30 - 16:00  سالن 3
 35 محمد ایزدی زمان ابادی  38787  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2022/11/08  14:30 - 16:00  سالن 3
 36 ویدا ایلخانی پاک  115020  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2022/11/08  14:30 - 16:00  سالن 3
 37 سعيد بانان  94208  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2022/11/08  14:30 - 16:00  سالن 3
 38 رحمان بیرامی  123339  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2022/11/08  14:30 - 16:00  سالن 3
 39 محسن پورشاهرخی  123753  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2022/11/08  14:30 - 16:00  سالن 3
 40 سيروس جلواني  21362  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2022/11/08  14:30 - 16:00  سالن 3
 41 محمد جليلي  37217  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2022/11/08  14:30 - 16:00  سالن 3
 42 مینا حاج محمد کریمی  169912  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2022/11/08  14:30 - 16:00  سالن 3
 43 امید حاج محمدی  146742  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2022/11/08  14:30 - 16:00  سالن 3
 44 سید رحیم حسن پور اونجی  170827  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2022/11/08  14:30 - 16:00  سالن 3
 45 سیامک خاوندی  157491  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2022/11/08  14:30 - 16:00  سالن 3
 46 مهسا خاکباز  90919  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2022/11/08  14:30 - 16:00  سالن 3
 47 امیر خسروی  127838  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2022/11/08  14:30 - 16:00  سالن 3
 48 افشين دوست محمدي  31919  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2022/11/08  14:30 - 16:00  سالن 3
 49 مجتبی ذاکرعباسی  107987  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2022/11/08  14:30 - 16:00  سالن 3
 50 امیرحسین رفیعی  171922  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2022/11/08  14:30 - 16:00  سالن 3
 51 محمدباقر رهبانی نوبر  20103  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2022/11/08  14:30 - 16:00  سالن 3
 52 محمد ساری محمد لی  86727  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2022/11/08  14:30 - 16:00  سالن 3
 53 ابراهيم شيرزاده  31678  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2022/11/08  14:30 - 16:00  سالن 3
 54 محمدرضا صادقيان  26198  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2022/11/08  14:30 - 16:00  سالن 3
 55 مهرداد عابدزاده جانی ابادی  131746  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2022/11/08  14:30 - 16:00  سالن 3
 56 محسن عادل پور  108944  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2022/11/08  14:30 - 16:00  سالن 3
 57 یونس عزیزپور فرد  156619  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2022/11/08  14:30 - 16:00  سالن 3
 58 مصطفی علی ابادی  149605  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2022/11/08  14:30 - 16:00  سالن 3
 59 حکیم اله قلم آرا  91770  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2022/11/08  14:30 - 16:00  سالن 3
 60 اسدا... كاكايي  80016  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2022/11/08  14:30 - 16:00  سالن 3
 61 شهره كدخدايي  91787  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2022/11/08  14:30 - 16:00  سالن 3
 62 سيدحسن مدرسي فرد  43719  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2022/11/08  14:30 - 16:00  سالن 3
 63 مرتضي مرتضوي فرد  42064  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2022/11/08  14:30 - 16:00  سالن 3
 64 سيدمحمد مرسلي  20052  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2022/11/08  14:30 - 16:00  سالن 3
 65 محمدرضا مشكوه  20380  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2022/11/08  14:30 - 16:00  سالن 3
 66 رضا مصباحي  90038  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2022/11/08  14:30 - 16:00  سالن 3
 67 سيدمصطفي مهاجر  26627  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2022/11/08  14:30 - 16:00  سالن 3
 68 ارزو مومني  113873  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2022/11/08  14:30 - 16:00  سالن 3
 69 سليم نمازي  25182  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2022/11/08  14:30 - 16:00  سالن 3
 70 آیه هنرآموز  139967  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2022/11/08  14:30 - 16:00  سالن 3
 71 نیما کوشا  111373  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2022/11/08  14:30 - 16:00  سالن 3
 72 افسانه آذركيش  78525  Application of Imaging Modalities in Uveitis (Case-based Discussion)  2022/11/08  14:30 - 16:00  سالن 4
 73 نگار برومند  43132  Application of Imaging Modalities in Uveitis (Case-based Discussion)  2022/11/08  14:30 - 16:00  سالن 4
 74 فرزان كيان ارثي  35135  Application of Imaging Modalities in Uveitis (Case-based Discussion)  2022/11/08  14:30 - 16:00  سالن 4
 75 جهانگير آيت اللهي  27626  Pterygium Surgery, Do’s and Don’ts  2022/11/08  14:30 - 16:00  سالن 5
 76 زینب ابراهیمی  179474  Pterygium Surgery, Do’s and Don’ts  2022/11/08  14:30 - 16:00  سالن 5
 77 رضا افسری  134806  Pterygium Surgery, Do’s and Don’ts  2022/11/08  14:30 - 16:00  سالن 5
 78 اسماعيل امامي نيا  7460  Pterygium Surgery, Do’s and Don’ts  2022/11/08  14:30 - 16:00  سالن 5
 79 میترا اکبری  97187  Pterygium Surgery, Do’s and Don’ts  2022/11/08  14:30 - 16:00  سالن 5
 80 محمد تقوي رفسنجاني  26054  Pterygium Surgery, Do’s and Don’ts  2022/11/08  14:30 - 16:00  سالن 5
 81 محمد جواد حفیظی  158829  Pterygium Surgery, Do’s and Don’ts  2022/11/08  14:30 - 16:00  سالن 5
 82 فروزان رحیمی  101006  Pterygium Surgery, Do’s and Don’ts  2022/11/08  14:30 - 16:00  سالن 5
 83 محمود رهرو  41870  Pterygium Surgery, Do’s and Don’ts  2022/11/08  14:30 - 16:00  سالن 5
 84 بیتا زعيم آزاد  144748  Pterygium Surgery, Do’s and Don’ts  2022/11/08  14:30 - 16:00  سالن 5
 85 میثم شکفته  147694  Pterygium Surgery, Do’s and Don’ts  2022/11/08  14:30 - 16:00  سالن 5
 86 حسين صادقيان  34546  Pterygium Surgery, Do’s and Don’ts  2022/11/08  14:30 - 16:00  سالن 5
 87 وحيد صنعتي  27416  Pterygium Surgery, Do’s and Don’ts  2022/11/08  14:30 - 16:00  سالن 5
 88 اكرم طاهربقال  28316  Pterygium Surgery, Do’s and Don’ts  2022/11/08  14:30 - 16:00  سالن 5
 89 خداداد عسکري  91971  Pterygium Surgery, Do’s and Don’ts  2022/11/08  14:30 - 16:00  سالن 5
 90 رقيه ماندگار  17394  Pterygium Surgery, Do’s and Don’ts  2022/11/08  14:30 - 16:00  سالن 5
 91 پريسا نادري  111181  Pterygium Surgery, Do’s and Don’ts  2022/11/08  14:30 - 16:00  سالن 5
 92 وحيد نجاتي  12730  Pterygium Surgery, Do’s and Don’ts  2022/11/08  14:30 - 16:00  سالن 5
 93 منصور هادي زاده  30604  Pterygium Surgery, Do’s and Don’ts  2022/11/08  14:30 - 16:00  سالن 5
 94 ماهبد ورزیری  37589  Pterygium Surgery, Do’s and Don’ts  2022/11/08  14:30 - 16:00  سالن 5
 95 فاطمه وزيري سرشک  81091  Pterygium Surgery, Do’s and Don’ts  2022/11/08  14:30 - 16:00  سالن 5
 96 مهدي کماني  108609  Pterygium Surgery, Do’s and Don’ts  2022/11/08  14:30 - 16:00  سالن 5
 97 امیر حسین اکبرپور  149348  Legal Medicine  2022/11/08  14:30 - 16:00  سالن 6
 98 فرهاد جانباز فوتمی  97280  Legal Medicine  2022/11/08  14:30 - 16:00  سالن 6
 99 غلامرضا دارائي  20860  Legal Medicine  2022/11/08  14:30 - 16:00  سالن 6
 100 حميدرضا صابر  31383  Legal Medicine  2022/11/08  14:30 - 16:00  سالن 6
 101 حسین قهوه چیان  157911  Legal Medicine  2022/11/08  14:30 - 16:00  سالن 6
 102 افسانه آذركيش  78525  Updates on Pediatric Retina  2022/11/08  16:30 - 18:00  سالن 2
 103 محمد ایزدی زمان ابادی  38787  Updates on Pediatric Retina  2022/11/08  16:30 - 18:00  سالن 2
 104 علی خوش آمدی  59729  Updates on Pediatric Retina  2022/11/08  16:30 - 18:00  سالن 2
 105 علی كثيری  21002  Updates on Pediatric Retina  2022/11/08  16:30 - 18:00  سالن 2
 106 فرزان كيان ارثي  35135  Updates on Pediatric Retina  2022/11/08  16:30 - 18:00  سالن 2
 107 منصور هادي زاده  30604  Updates on Pediatric Retina  2022/11/08  16:30 - 18:00  سالن 2
 108 زینب ابراهیمی  179474  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2022/11/08  16:30 - 18:00  سالن 3
 109 رضا افسری  134806  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2022/11/08  16:30 - 18:00  سالن 3
 110 حبيب اوجاقي  58420  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2022/11/08  16:30 - 18:00  سالن 3
 111 عليرضا ايراني  89088  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2022/11/08  16:30 - 18:00  سالن 3
 112 امیر حسین اکبرپور  149348  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2022/11/08  16:30 - 18:00  سالن 3
 113 میترا اکبری  97187  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2022/11/08  16:30 - 18:00  سالن 3
 114 محمد ایزدی زمان ابادی  38787  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2022/11/08  16:30 - 18:00  سالن 3
 115 ویدا ایلخانی پاک  115020  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2022/11/08  16:30 - 18:00  سالن 3
 116 سعيد بانان  94208  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2022/11/08  16:30 - 18:00  سالن 3
 117 رحمان بیرامی  123339  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2022/11/08  16:30 - 18:00  سالن 3
 118 محسن پورشاهرخی  123753  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2022/11/08  16:30 - 18:00  سالن 3
 119 فرهاد جانباز فوتمی  97280  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2022/11/08  16:30 - 18:00  سالن 3
 120 سيروس جلواني  21362  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2022/11/08  16:30 - 18:00  سالن 3
 121 محمد جليلي  37217  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2022/11/08  16:30 - 18:00  سالن 3
 122 مینا حاج محمد کریمی  169912  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2022/11/08  16:30 - 18:00  سالن 3
 123 امید حاج محمدی  146742  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2022/11/08  16:30 - 18:00  سالن 3
 124 سید رحیم حسن پور اونجی  170827  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2022/11/08  16:30 - 18:00  سالن 3
 125 محمد جواد حفیظی  158829  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2022/11/08  16:30 - 18:00  سالن 3
 126 سیامک خاوندی  157491  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2022/11/08  16:30 - 18:00  سالن 3
 127 مهسا خاکباز  90919  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2022/11/08  16:30 - 18:00  سالن 3
 128 امیر خسروی  127838  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2022/11/08  16:30 - 18:00  سالن 3
 129 غلامرضا دارائي  20860  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2022/11/08  16:30 - 18:00  سالن 3
 130 افشين دوست محمدي  31919  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2022/11/08  16:30 - 18:00  سالن 3
 131 سعید رئیسی  149834  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2022/11/08  16:30 - 18:00  سالن 3
 132 امیرحسین رفیعی  171922  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2022/11/08  16:30 - 18:00  سالن 3
 133 محمود رهرو  41870  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2022/11/08  16:30 - 18:00  سالن 3
 134 بیتا زعيم آزاد  144748  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2022/11/08  16:30 - 18:00  سالن 3
 135 مهدي زكي ديباور  40976  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2022/11/08  16:30 - 18:00  سالن 3
 136 محمد ساری محمد لی  86727  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2022/11/08  16:30 - 18:00  سالن 3
 137 ابراهيم شيرزاده  31678  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2022/11/08  16:30 - 18:00  سالن 3
 138 محمدرضا صادقيان  26198  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2022/11/08  16:30 - 18:00  سالن 3
 139 مهرداد عابدزاده جانی ابادی  131746  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2022/11/08  16:30 - 18:00  سالن 3
 140 یونس عزیزپور فرد  156619  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2022/11/08  16:30 - 18:00  سالن 3
 141 مصطفی علی ابادی  149605  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2022/11/08  16:30 - 18:00  سالن 3
 142 حکیم اله قلم آرا  91770  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2022/11/08  16:30 - 18:00  سالن 3
 143 سيدحسن مدرسي فرد  43719  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2022/11/08  16:30 - 18:00  سالن 3
 144 سيدمحمد مرسلي  20052  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2022/11/08  16:30 - 18:00  سالن 3
 145 دانيال نجدي  102245  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2022/11/08  16:30 - 18:00  سالن 3
 146 پرويز نوري  16348  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2022/11/08  16:30 - 18:00  سالن 3
 147 منصور هادي زاده  30604  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2022/11/08  16:30 - 18:00  سالن 3
 148 آیه هنرآموز  139967  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2022/11/08  16:30 - 18:00  سالن 3
 149 آذردخت وظيفه شناس  64201  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2022/11/08  16:30 - 18:00  سالن 3
 150 ریحانه وهابی    IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2022/11/08  16:30 - 18:00  سالن 3
 151 نیما کوشا  111373  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2022/11/08  16:30 - 18:00  سالن 3
 152 علی امیرانی    Approach to Abnormal Head Posture  2022/11/08  16:30 - 18:00  سالن 4
 153 سپيده توكلي زاده  39293  Approach to Abnormal Head Posture  2022/11/08  16:30 - 18:00  سالن 4
 154 مجتبی ذاکرعباسی  107987  Approach to Abnormal Head Posture  2022/11/08  16:30 - 18:00  سالن 4
 155 خداداد عسکري  91971  Approach to Abnormal Head Posture  2022/11/08  16:30 - 18:00  سالن 4
 156 محبوبه قادرپناه  22357  Approach to Abnormal Head Posture  2022/11/08  16:30 - 18:00  سالن 4
 157 حسین قهوه چیان  157911  Approach to Abnormal Head Posture  2022/11/08  16:30 - 18:00  سالن 4
 158 وحيده منوچهري  114215  Approach to Abnormal Head Posture  2022/11/08  16:30 - 18:00  سالن 4
 159 اميررضا ويسى  116873  Approach to Abnormal Head Posture  2022/11/08  16:30 - 18:00  سالن 4
 160 مهدی شریف زاده  124922  Childhood Glaucoma  2022/11/08  16:30 - 18:00  سالن 5
 161 محسن عادل پور  108944  Childhood Glaucoma  2022/11/08  16:30 - 18:00  سالن 5
 162 نگار برومند  43132  Novel Agents in Non-Infectious Uveitis  2022/11/08  16:30 - 18:00  سالن 6
 163 محمد تقوي رفسنجاني  26054  Novel Agents in Non-Infectious Uveitis  2022/11/08  16:30 - 18:00  سالن 6
 164 كاميار جهانشاهی  43130  Novel Agents in Non-Infectious Uveitis  2022/11/08  16:30 - 18:00  سالن 6
 165 فرزان كيان ارثي  35135  Novel Agents in Non-Infectious Uveitis  2022/11/08  16:30 - 18:00  سالن 6
 166 فاطمه وزيري سرشک  81091  Novel Agents in Non-Infectious Uveitis  2022/11/08  16:30 - 18:00  سالن 6
 167 افسانه آذركيش  78525  Clinical Approach to Endophthalmitis  2022/11/09  14:30 - 16:00  سالن 2
 168 جابر احمدزاده  33086  Clinical Approach to Endophthalmitis  2022/11/09  14:30 - 16:00  سالن 2
 169 رضا افسری  134806  Clinical Approach to Endophthalmitis  2022/11/09  14:30 - 16:00  سالن 2
 170 حبيب اوجاقي  58420  Clinical Approach to Endophthalmitis  2022/11/09  14:30 - 16:00  سالن 2
 171 امیر حسین اکبرپور  149348  Clinical Approach to Endophthalmitis  2022/11/09  14:30 - 16:00  سالن 2
 172 محمد ایزدی زمان ابادی  38787  Clinical Approach to Endophthalmitis  2022/11/09  14:30 - 16:00  سالن 2
 173 نگار برومند  43132  Clinical Approach to Endophthalmitis  2022/11/09  14:30 - 16:00  سالن 2
 174 محمد تقوي رفسنجاني  26054  Clinical Approach to Endophthalmitis  2022/11/09  14:30 - 16:00  سالن 2
 175 فرهاد جانباز فوتمی  97280  Clinical Approach to Endophthalmitis  2022/11/09  14:30 - 16:00  سالن 2
 176 مینا حاج محمد کریمی  169912  Clinical Approach to Endophthalmitis  2022/11/09  14:30 - 16:00  سالن 2
 177 مهسا خاکباز  90919  Clinical Approach to Endophthalmitis  2022/11/09  14:30 - 16:00  سالن 2
 178 غلامرضا دارائي  20860  Clinical Approach to Endophthalmitis  2022/11/09  14:30 - 16:00  سالن 2
 179 محمود رهرو  41870  Clinical Approach to Endophthalmitis  2022/11/09  14:30 - 16:00  سالن 2
 180 بیتا زعيم آزاد  144748  Clinical Approach to Endophthalmitis  2022/11/09  14:30 - 16:00  سالن 2
 181 حسين صادقيان  34546  Clinical Approach to Endophthalmitis  2022/11/09  14:30 - 16:00  سالن 2
 182 محمدرضا صادقيان  26198  Clinical Approach to Endophthalmitis  2022/11/09  14:30 - 16:00  سالن 2
 183 علي صالحي  26528  Clinical Approach to Endophthalmitis  2022/11/09  14:30 - 16:00  سالن 2
 184 اكرم طاهربقال  28316  Clinical Approach to Endophthalmitis  2022/11/09  14:30 - 16:00  سالن 2
 185 محسن عادل پور  108944  Clinical Approach to Endophthalmitis  2022/11/09  14:30 - 16:00  سالن 2
 186 یونس عزیزپور فرد  156619  Clinical Approach to Endophthalmitis  2022/11/09  14:30 - 16:00  سالن 2
 187 خداداد عسکري  91971  Clinical Approach to Endophthalmitis  2022/11/09  14:30 - 16:00  سالن 2
 188 مصطفی علی ابادی  149605  Clinical Approach to Endophthalmitis  2022/11/09  14:30 - 16:00  سالن 2
 189 اسدا... كاكايي  80016  Clinical Approach to Endophthalmitis  2022/11/09  14:30 - 16:00  سالن 2
 190 فرزان كيان ارثي  35135  Clinical Approach to Endophthalmitis  2022/11/09  14:30 - 16:00  سالن 2
 191 سيدحسن مدرسي فرد  43719  Clinical Approach to Endophthalmitis  2022/11/09  14:30 - 16:00  سالن 2
 192 مرتضي مرتضوي فرد  42064  Clinical Approach to Endophthalmitis  2022/11/09  14:30 - 16:00  سالن 2
 193 سيدمحمد مرسلي  20052  Clinical Approach to Endophthalmitis  2022/11/09  14:30 - 16:00  سالن 2
 194 آیه هنرآموز  139967  Clinical Approach to Endophthalmitis  2022/11/09  14:30 - 16:00  سالن 2
 195 فاطمه وزيري سرشک  81091  Clinical Approach to Endophthalmitis  2022/11/09  14:30 - 16:00  سالن 2
 196 میترا اکبری  97187  Congenital Cataract  2022/11/09  14:30 - 16:00  سالن 4
 197 محمد جواد حفیظی  158829  Congenital Cataract  2022/11/09  14:30 - 16:00  سالن 4
 198 افشين دوست محمدي  31919  Congenital Cataract  2022/11/09  14:30 - 16:00  سالن 4
 199 سعید رئیسی  149834  Congenital Cataract  2022/11/09  14:30 - 16:00  سالن 4
 200 فرشید رمضانی  112801  Congenital Cataract  2022/11/09  14:30 - 16:00  سالن 4
 201 محمد ساری محمد لی  86727  Congenital Cataract  2022/11/09  14:30 - 16:00  سالن 4
 202 حکیم اله قلم آرا  91770  Congenital Cataract  2022/11/09  14:30 - 16:00  سالن 4
 203 سيدمصطفي مهاجر  26627  Congenital Cataract  2022/11/09  14:30 - 16:00  سالن 4
 204 اردشیر اسلامی راد  81941  Strabismus Surgery Videos  2022/11/09  14:30 - 16:00  سالن 6
 205 اسماعيل امامي نيا  7460  Strabismus Surgery Videos  2022/11/09  14:30 - 16:00  سالن 6
 206 سعيد بانان  94208  Strabismus Surgery Videos  2022/11/09  14:30 - 16:00  سالن 6
 207 رحمان بیرامی  123339  Strabismus Surgery Videos  2022/11/09  14:30 - 16:00  سالن 6
 208 محسن پورشاهرخی  123753  Strabismus Surgery Videos  2022/11/09  14:30 - 16:00  سالن 6
 209 سیامک خاوندی  157491  Strabismus Surgery Videos  2022/11/09  14:30 - 16:00  سالن 6
 210 میثم شکفته  147694  Strabismus Surgery Videos  2022/11/09  14:30 - 16:00  سالن 6
 211 حميدرضا صابر  31383  Strabismus Surgery Videos  2022/11/09  14:30 - 16:00  سالن 6
 212 پرويز نوري  16348  Strabismus Surgery Videos  2022/11/09  14:30 - 16:00  سالن 6
 213 منصور هادي زاده  30604  Strabismus Surgery Videos  2022/11/09  14:30 - 16:00  سالن 6
 214 ماهبد ورزیری  37589  Strabismus Surgery Videos  2022/11/09  14:30 - 16:00  سالن 6
 215 اميررضا ويسى  116873  Strabismus Surgery Videos  2022/11/09  14:30 - 16:00  سالن 6
 216 مهدي کماني  108609  Strabismus Surgery Videos  2022/11/09  14:30 - 16:00  سالن 6
 217 حسين اسحاقيه ميبدي  32444  Facial Rejuvenation  2022/11/09  16:30 - 18:00  سالن 2
 218 مهسان اسدی  128448  Facial Rejuvenation  2022/11/09  16:30 - 18:00  سالن 2
 219 اردشیر اسلامی راد  81941  Facial Rejuvenation  2022/11/09  16:30 - 18:00  سالن 2
 220 نسیم اویسی  114450  Facial Rejuvenation  2022/11/09  16:30 - 18:00  سالن 2
 221 عليرضا ايراني  89088  Facial Rejuvenation  2022/11/09  16:30 - 18:00  سالن 2
 222 امیر حسین اکبرپور  149348  Facial Rejuvenation  2022/11/09  16:30 - 18:00  سالن 2
 223 محمد ایزدی زمان ابادی  38787  Facial Rejuvenation  2022/11/09  16:30 - 18:00  سالن 2
 224 ویدا ایلخانی پاک  115020  Facial Rejuvenation  2022/11/09  16:30 - 18:00  سالن 2
 225 سعيد بانان  94208  Facial Rejuvenation  2022/11/09  16:30 - 18:00  سالن 2
 226 رحمان بیرامی  123339  Facial Rejuvenation  2022/11/09  16:30 - 18:00  سالن 2
 227 سپيده توكلي زاده  39293  Facial Rejuvenation  2022/11/09  16:30 - 18:00  سالن 2
 228 امید حاج محمدی  146742  Facial Rejuvenation  2022/11/09  16:30 - 18:00  سالن 2
 229 سید رحیم حسن پور اونجی  170827  Facial Rejuvenation  2022/11/09  16:30 - 18:00  سالن 2
 230 محمد جواد حفیظی  158829  Facial Rejuvenation  2022/11/09  16:30 - 18:00  سالن 2
 231 سیامک خاوندی  157491  Facial Rejuvenation  2022/11/09  16:30 - 18:00  سالن 2
 232 امیرحسین رفیعی  171922  Facial Rejuvenation  2022/11/09  16:30 - 18:00  سالن 2
 233 بیتا زعيم آزاد  144748  Facial Rejuvenation  2022/11/09  16:30 - 18:00  سالن 2
 234 منير شاددل  23348  Facial Rejuvenation  2022/11/09  16:30 - 18:00  سالن 2
 235 میثم شکفته  147694  Facial Rejuvenation  2022/11/09  16:30 - 18:00  سالن 2
 236 حميدرضا صابر  31383  Facial Rejuvenation  2022/11/09  16:30 - 18:00  سالن 2
 237 حسين صادقيان  34546  Facial Rejuvenation  2022/11/09  16:30 - 18:00  سالن 2
 238 محمدرضا صادقيان  26198  Facial Rejuvenation  2022/11/09  16:30 - 18:00  سالن 2
 239 اكرم طاهربقال  28316  Facial Rejuvenation  2022/11/09  16:30 - 18:00  سالن 2
 240 مهرداد عابدزاده جانی ابادی  131746  Facial Rejuvenation  2022/11/09  16:30 - 18:00  سالن 2
 241 ناصر عابدى  128866  Facial Rejuvenation  2022/11/09  16:30 - 18:00  سالن 2
 242 سینا عزیزی شول  89174  Facial Rejuvenation  2022/11/09  16:30 - 18:00  سالن 2
 243 مصطفی علی ابادی  149605  Facial Rejuvenation  2022/11/09  16:30 - 18:00  سالن 2
 244 زهرا قائمی  34349  Facial Rejuvenation  2022/11/09  16:30 - 18:00  سالن 2
 245 محبوبه قادرپناه  22357  Facial Rejuvenation  2022/11/09  16:30 - 18:00  سالن 2
 246 مرتضي قنواتي  73361  Facial Rejuvenation  2022/11/09  16:30 - 18:00  سالن 2
 247 حسین قهوه چیان  157911  Facial Rejuvenation  2022/11/09  16:30 - 18:00  سالن 2
 248 علی كثيری  21002  Facial Rejuvenation  2022/11/09  16:30 - 18:00  سالن 2
 249 شهره كدخدايي  91787  Facial Rejuvenation  2022/11/09  16:30 - 18:00  سالن 2
 250 مرتضي مرتضوي فرد  42064  Facial Rejuvenation  2022/11/09  16:30 - 18:00  سالن 2
 251 عاطفه مهديان راد  153537  Facial Rejuvenation  2022/11/09  16:30 - 18:00  سالن 2
 252 پريسا نادري  111181  Facial Rejuvenation  2022/11/09  16:30 - 18:00  سالن 2
 253 سليم نمازي  25182  Facial Rejuvenation  2022/11/09  16:30 - 18:00  سالن 2
 254 حسام هدایتی گودرزی  125435  Facial Rejuvenation  2022/11/09  16:30 - 18:00  سالن 2
 255 فاطمه وزيري سرشک  81091  Facial Rejuvenation  2022/11/09  16:30 - 18:00  سالن 2
 256 اميررضا ويسى  116873  Facial Rejuvenation  2022/11/09  16:30 - 18:00  سالن 2
 257 مهدي کماني  108609  Facial Rejuvenation  2022/11/09  16:30 - 18:00  سالن 2
 258 جابر احمدزاده  33086  Risk Assessment for Refractive Surgery Candidates Based on Imaging  2022/11/09  16:30 - 18:00  سالن 3
 259 حبيب اوجاقي  58420  Risk Assessment for Refractive Surgery Candidates Based on Imaging  2022/11/09  16:30 - 18:00  سالن 3
 260 نگار برومند  43132  Risk Assessment for Refractive Surgery Candidates Based on Imaging  2022/11/09  16:30 - 18:00  سالن 3
 261 فرهاد جانباز فوتمی  97280  Risk Assessment for Refractive Surgery Candidates Based on Imaging  2022/11/09  16:30 - 18:00  سالن 3
 262 حسام الدين جغتايي  88904  Risk Assessment for Refractive Surgery Candidates Based on Imaging  2022/11/09  16:30 - 18:00  سالن 3
 263 سيروس جلواني  21362  Risk Assessment for Refractive Surgery Candidates Based on Imaging  2022/11/09  16:30 - 18:00  سالن 3
 264 محمد جليلي  37217  Risk Assessment for Refractive Surgery Candidates Based on Imaging  2022/11/09  16:30 - 18:00  سالن 3
 265 كاميار جهانشاهی  43130  Risk Assessment for Refractive Surgery Candidates Based on Imaging  2022/11/09  16:30 - 18:00  سالن 3
 266 مینا حاج محمد کریمی  169912  Risk Assessment for Refractive Surgery Candidates Based on Imaging  2022/11/09  16:30 - 18:00  سالن 3
 267 مهسا خاکباز  90919  Risk Assessment for Refractive Surgery Candidates Based on Imaging  2022/11/09  16:30 - 18:00  سالن 3
 268 افشين دوست محمدي  31919  Risk Assessment for Refractive Surgery Candidates Based on Imaging  2022/11/09  16:30 - 18:00  سالن 3
 269 سعید رئیسی  149834  Risk Assessment for Refractive Surgery Candidates Based on Imaging  2022/11/09  16:30 - 18:00  سالن 3
 270 فرشید رمضانی  112801  Risk Assessment for Refractive Surgery Candidates Based on Imaging  2022/11/09  16:30 - 18:00  سالن 3
 271 محمدباقر رهبانی نوبر  20103  Risk Assessment for Refractive Surgery Candidates Based on Imaging  2022/11/09  16:30 - 18:00  سالن 3
 272 محمود رهرو  41870  Risk Assessment for Refractive Surgery Candidates Based on Imaging  2022/11/09  16:30 - 18:00  سالن 3
 273 مهدي زكي ديباور  40976  Risk Assessment for Refractive Surgery Candidates Based on Imaging  2022/11/09  16:30 - 18:00  سالن 3
 274 محمد ساری محمد لی  86727  Risk Assessment for Refractive Surgery Candidates Based on Imaging  2022/11/09  16:30 - 18:00  سالن 3
 275 ابراهيم شيرزاده  31678  Risk Assessment for Refractive Surgery Candidates Based on Imaging  2022/11/09  16:30 - 18:00  سالن 3
 276 اسدا... كاكايي  80016  Risk Assessment for Refractive Surgery Candidates Based on Imaging  2022/11/09  16:30 - 18:00  سالن 3
 277 سيدحسن مدرسي فرد  43719  Risk Assessment for Refractive Surgery Candidates Based on Imaging  2022/11/09  16:30 - 18:00  سالن 3
 278 آیه هنرآموز  139967  Risk Assessment for Refractive Surgery Candidates Based on Imaging  2022/11/09  16:30 - 18:00  سالن 3
 279 ماهبد ورزیری  37589  Risk Assessment for Refractive Surgery Candidates Based on Imaging  2022/11/09  16:30 - 18:00  سالن 3
 280 افسانه آذركيش  78525  Blepharitis and Ocular Surface Diseases  2022/11/09  16:30 - 18:00  سالن 4
 281 علی امیرانی    Blepharitis and Ocular Surface Diseases  2022/11/09  16:30 - 18:00  سالن 4
 282 امیر خسروی  127838  Blepharitis and Ocular Surface Diseases  2022/11/09  16:30 - 18:00  سالن 4
 283 یونس عزیزپور فرد  156619  Blepharitis and Ocular Surface Diseases  2022/11/09  16:30 - 18:00  سالن 4
 284 خداداد عسکري  91971  Blepharitis and Ocular Surface Diseases  2022/11/09  16:30 - 18:00  سالن 4
 285 رقيه ماندگار  17394  Blepharitis and Ocular Surface Diseases  2022/11/09  16:30 - 18:00  سالن 4
 286 ساناز نظری  152731  Blepharitis and Ocular Surface Diseases  2022/11/09  16:30 - 18:00  سالن 4
 287 جهانگير آيت اللهي  27626  Imaging in Glaucoma: What You Need to Know  2022/11/09  16:30 - 18:00  سالن 5
 288 رضا افسری  134806  Imaging in Glaucoma: What You Need to Know  2022/11/09  16:30 - 18:00  سالن 5
 289 اسماعيل امامي نيا  7460  Imaging in Glaucoma: What You Need to Know  2022/11/09  16:30 - 18:00  سالن 5
 290 محسن پورشاهرخی  123753  Imaging in Glaucoma: What You Need to Know  2022/11/09  16:30 - 18:00  سالن 5
 291 محمد تقوي رفسنجاني  26054  Imaging in Glaucoma: What You Need to Know  2022/11/09  16:30 - 18:00  سالن 5
 292 غلامرضا دارائي  20860  Imaging in Glaucoma: What You Need to Know  2022/11/09  16:30 - 18:00  سالن 5
 293 محسن عادل پور  108944  Imaging in Glaucoma: What You Need to Know  2022/11/09  16:30 - 18:00  سالن 5
 294 محمدرضا مشكوه  20380  Imaging in Glaucoma: What You Need to Know  2022/11/09  16:30 - 18:00  سالن 5
 295 وحيد نجاتي  12730  Imaging in Glaucoma: What You Need to Know  2022/11/09  16:30 - 18:00  سالن 5
 296 دانيال نجدي  102245  Imaging in Glaucoma: What You Need to Know  2022/11/09  16:30 - 18:00  سالن 5
 297 پرويز نوري  16348  Imaging in Glaucoma: What You Need to Know  2022/11/09  16:30 - 18:00  سالن 5
 298 ریحانه وهابی    Imaging in Glaucoma: What You Need to Know  2022/11/09  16:30 - 18:00  سالن 5
 299 جابر احمدزاده  33086  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 300 حسين اسحاقيه ميبدي  32444  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 301 مهسان اسدی  128448  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 302 اسماعيل امامي نيا  7460  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 303 حبيب اوجاقي  58420  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 304 عليرضا ايراني  89088  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 305 میترا اکبری  97187  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 306 محمد ایزدی زمان ابادی  38787  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 307 ویدا ایلخانی پاک  115020  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 308 بيژن بيژن زاده  61089  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 309 رحمان بیرامی  123339  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 310 محسن پورشاهرخی  123753  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 311 فرهاد جانباز فوتمی  97280  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 312 حسام الدين جغتايي  88904  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 313 محمد جليلي  37217  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 314 كاميار جهانشاهی  43130  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 315 مینا حاج محمد کریمی  169912  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 316 امید حاج محمدی  146742  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 317 سید رحیم حسن پور اونجی  170827  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 318 سیامک خاوندی  157491  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 319 مهسا خاکباز  90919  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 320 امیر خسروی  127838  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 321 افشين دوست محمدي  31919  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 322 سعید رئیسی  149834  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 323 فروزان رحیمی  101006  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 324 عسگري رضانژاد اميردهي  60531  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 325 فرشید رمضانی  112801  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 326 محمدباقر رهبانی نوبر  20103  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 327 مهدي زكي ديباور  40976  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 328 محمد ساری محمد لی  86727  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 329 منير شاددل  23348  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 330 حسين شيردل  16650  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 331 ابراهيم شيرزاده  31678  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 332 حسين صادقيان  34546  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 333 محمدرضا صادقيان  26198  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 334 مهرداد عابدزاده جانی ابادی  131746  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 335 ناصر عابدى  128866  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 336 محسن عادل پور  108944  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 337 یونس عزیزپور فرد  156619  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 338 خداداد عسکري  91971  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 339 مصطفی علی ابادی  149605  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 340 حکیم اله قلم آرا  91770  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 341 علی كثيری  21002  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 342 شهره كدخدايي  91787  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 343 رقيه ماندگار  17394  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 344 سيدحسن مدرسي فرد  43719  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 345 مرتضي مرتضوي فرد  42064  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 346 سيدمحمد مرسلي  20052  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 347 محمدرضا مشكوه  20380  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 348 رضا مصباحي  90038  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 349 سيدمصطفي مهاجر  26627  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 350 ارزو مومني  113873  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 351 دانيال نجدي  102245  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 352 ساناز نظری  152731  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 353 سليم نمازي  25182  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 354 پرويز نوري  16348  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 355 منصور هادي زاده  30604  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 356 حسام هدایتی گودرزی  125435  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 357 آذردخت وظيفه شناس  64201  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 358 نیما کوشا  111373  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 359 افسانه آذركيش  78525  OCT & OCTA Interpretations in Common Macular Disorders  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن 2
 360 جهانگير آيت اللهي  27626  OCT & OCTA Interpretations in Common Macular Disorders  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن 2
 361 رضا افسری  134806  OCT & OCTA Interpretations in Common Macular Disorders  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن 2
 362 محمد ایزدی زمان ابادی  38787  OCT & OCTA Interpretations in Common Macular Disorders  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن 2
 363 سعيد بانان  94208  OCT & OCTA Interpretations in Common Macular Disorders  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن 2
 364 بيژن بيژن زاده  61089  OCT & OCTA Interpretations in Common Macular Disorders  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن 2
 365 محسن پورشاهرخی  123753  OCT & OCTA Interpretations in Common Macular Disorders  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن 2
 366 محمد تقوي رفسنجاني  26054  OCT & OCTA Interpretations in Common Macular Disorders  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن 2
 367 فرهاد جانباز فوتمی  97280  OCT & OCTA Interpretations in Common Macular Disorders  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن 2
 368 سيروس جلواني  21362  OCT & OCTA Interpretations in Common Macular Disorders  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن 2
 369 امید حاج محمدی  146742  OCT & OCTA Interpretations in Common Macular Disorders  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن 2
 370 علی خوش آمدی  59729  OCT & OCTA Interpretations in Common Macular Disorders  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن 2
 371 غلامرضا دارائي  20860  OCT & OCTA Interpretations in Common Macular Disorders  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن 2
 372 جلال درخشنده  18358  OCT & OCTA Interpretations in Common Macular Disorders  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن 2
 373 مجتبی ذاکرعباسی  107987  OCT & OCTA Interpretations in Common Macular Disorders  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن 2
 374 عسگري رضانژاد اميردهي  60531  OCT & OCTA Interpretations in Common Macular Disorders  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن 2
 375 محمود رهرو  41870  OCT & OCTA Interpretations in Common Macular Disorders  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن 2
 376 منير شاددل  23348  OCT & OCTA Interpretations in Common Macular Disorders  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن 2
 377 حسين شيردل  16650  OCT & OCTA Interpretations in Common Macular Disorders  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن 2
 378 ابراهيم شيرزاده  31678  OCT & OCTA Interpretations in Common Macular Disorders  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن 2
 379 حميدرضا صابر  31383  OCT & OCTA Interpretations in Common Macular Disorders  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن 2
 380 محمدرضا صادقيان  26198  OCT & OCTA Interpretations in Common Macular Disorders  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن 2
 381 خداداد عسکري  91971  OCT & OCTA Interpretations in Common Macular Disorders  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن 2
 382 محبوبه قادرپناه  22357  OCT & OCTA Interpretations in Common Macular Disorders  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن 2
 383 فرزان كيان ارثي  35135  OCT & OCTA Interpretations in Common Macular Disorders  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن 2
 384 سيدحسن مدرسي فرد  43719  OCT & OCTA Interpretations in Common Macular Disorders  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن 2
 385 سيدمحمد مرسلي  20052  OCT & OCTA Interpretations in Common Macular Disorders  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن 2
 386 ارزو مومني  113873  OCT & OCTA Interpretations in Common Macular Disorders  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن 2
 387 پرويز نوري  16348  OCT & OCTA Interpretations in Common Macular Disorders  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن 2
 388 آیه هنرآموز  139967  OCT & OCTA Interpretations in Common Macular Disorders  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن 2
 389 جابر احمدزاده  33086  Prevention and Management of Surface Ablation Complications  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن 4
 390 حبيب اوجاقي  58420  Prevention and Management of Surface Ablation Complications  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن 4
 391 عليرضا ايراني  89088  Prevention and Management of Surface Ablation Complications  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن 4
 392 میترا اکبری  97187  Prevention and Management of Surface Ablation Complications  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن 4
 393 ویدا ایلخانی پاک  115020  Prevention and Management of Surface Ablation Complications  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن 4
 394 سپيده توكلي زاده  39293  Prevention and Management of Surface Ablation Complications  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن 4
 395 حسام الدين جغتايي  88904  Prevention and Management of Surface Ablation Complications  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن 4
 396 محمد جليلي  37217  Prevention and Management of Surface Ablation Complications  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن 4
 397 كاميار جهانشاهی  43130  Prevention and Management of Surface Ablation Complications  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن 4
 398 سید رحیم حسن پور اونجی  170827  Prevention and Management of Surface Ablation Complications  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن 4
 399 سیامک خاوندی  157491  Prevention and Management of Surface Ablation Complications  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن 4
 400 مهسا خاکباز  90919  Prevention and Management of Surface Ablation Complications  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن 4
 401 امیر خسروی  127838  Prevention and Management of Surface Ablation Complications  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن 4
 402 بیتا زعيم آزاد  144748  Prevention and Management of Surface Ablation Complications  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن 4
 403 مهدي زكي ديباور  40976  Prevention and Management of Surface Ablation Complications  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن 4
 404 محمد ساری محمد لی  86727  Prevention and Management of Surface Ablation Complications  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن 4
 405 اسدا... كاكايي  80016  Prevention and Management of Surface Ablation Complications  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن 4
 406 شهره كدخدايي  91787  Prevention and Management of Surface Ablation Complications  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن 4
 407 مرتضي مرتضوي فرد  42064  Prevention and Management of Surface Ablation Complications  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن 4
 408 سليم نمازي  25182  Prevention and Management of Surface Ablation Complications  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن 4
 409 ماهبد ورزیری  37589  Prevention and Management of Surface Ablation Complications  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن 4
 410 مهدي کماني  108609  Prevention and Management of Surface Ablation Complications  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن 4
 411 زینب ابراهیمی  179474  Flap Techniques in Oculofacial Reconstruction  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن 5
 412 نسیم اویسی  114450  Flap Techniques in Oculofacial Reconstruction  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن 5
 413 امیر حسین اکبرپور  149348  Flap Techniques in Oculofacial Reconstruction  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن 5
 414 مینا حاج محمد کریمی  169912  Flap Techniques in Oculofacial Reconstruction  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن 5
 415 میثم شکفته  147694  Flap Techniques in Oculofacial Reconstruction  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن 5
 416 حسين صادقيان  34546  Flap Techniques in Oculofacial Reconstruction  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن 5
 417 مهرداد عابدزاده جانی ابادی  131746  Flap Techniques in Oculofacial Reconstruction  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن 5
 418 یونس عزیزپور فرد  156619  Flap Techniques in Oculofacial Reconstruction  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن 5
 419 مصطفی علی ابادی  149605  Flap Techniques in Oculofacial Reconstruction  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن 5
 420 حسین قهوه چیان  157911  Flap Techniques in Oculofacial Reconstruction  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن 5
 421 علی كثيری  21002  Flap Techniques in Oculofacial Reconstruction  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن 5
 422 اميررضا ويسى  116873  Flap Techniques in Oculofacial Reconstruction  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن 5
 423 نگار برومند  43132  Visual Fields: Detecting Glaucoma and Monitoring Progression  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن 6
 424 محمد جواد حفیظی  158829  Visual Fields: Detecting Glaucoma and Monitoring Progression  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن 6
 425 افشين دوست محمدي  31919  Visual Fields: Detecting Glaucoma and Monitoring Progression  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن 6
 426 محسن عادل پور  108944  Visual Fields: Detecting Glaucoma and Monitoring Progression  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن 6
 427 فاطمه وزيري سرشک  81091  Visual Fields: Detecting Glaucoma and Monitoring Progression  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن 6
 428 ریحانه وهابی    Visual Fields: Detecting Glaucoma and Monitoring Progression  2022/11/10  08:00 - 10:00  سالن 6
 429 جابر احمدزاده  33086  Phakic IOL, Challenges, and Clinical Pearls  2022/11/10  14:30 - 16:00  سالن اصلی
 430 حسين اسحاقيه ميبدي  32444  Phakic IOL, Challenges, and Clinical Pearls  2022/11/10  14:30 - 16:00  سالن اصلی
 431 اسماعيل امامي نيا  7460  Phakic IOL, Challenges, and Clinical Pearls  2022/11/10  14:30 - 16:00  سالن اصلی
 432 حبيب اوجاقي  58420  Phakic IOL, Challenges, and Clinical Pearls  2022/11/10  14:30 - 16:00  سالن اصلی
 433 عليرضا ايراني  89088  Phakic IOL, Challenges, and Clinical Pearls  2022/11/10  14:30 - 16:00  سالن اصلی
 434 میترا اکبری  97187  Phakic IOL, Challenges, and Clinical Pearls  2022/11/10  14:30 - 16:00  سالن اصلی
 435 محمد ایزدی زمان ابادی  38787  Phakic IOL, Challenges, and Clinical Pearls  2022/11/10  14:30 - 16:00  سالن اصلی
 436 ویدا ایلخانی پاک  115020  Phakic IOL, Challenges, and Clinical Pearls  2022/11/10  14:30 - 16:00  سالن اصلی
 437 سعيد بانان  94208  Phakic IOL, Challenges, and Clinical Pearls  2022/11/10  14:30 - 16:00  سالن اصلی
 438 رحمان بیرامی  123339  Phakic IOL, Challenges, and Clinical Pearls  2022/11/10  14:30 - 16:00  سالن اصلی
 439 حسام الدين جغتايي  88904  Phakic IOL, Challenges, and Clinical Pearls  2022/11/10  14:30 - 16:00  سالن اصلی
 440 محمد جليلي  37217  Phakic IOL, Challenges, and Clinical Pearls  2022/11/10  14:30 - 16:00  سالن اصلی
 441 امید حاج محمدی  146742  Phakic IOL, Challenges, and Clinical Pearls  2022/11/10  14:30 - 16:00  سالن اصلی
 442 سید رحیم حسن پور اونجی  170827  Phakic IOL, Challenges, and Clinical Pearls  2022/11/10  14:30 - 16:00  سالن اصلی
 443 سیامک خاوندی  157491  Phakic IOL, Challenges, and Clinical Pearls  2022/11/10  14:30 - 16:00  سالن اصلی
 444 امیر خسروی  127838  Phakic IOL, Challenges, and Clinical Pearls  2022/11/10  14:30 - 16:00  سالن اصلی
 445 افشين دوست محمدي  31919  Phakic IOL, Challenges, and Clinical Pearls  2022/11/10  14:30 - 16:00  سالن اصلی
 446 مجتبی ذاکرعباسی  107987  Phakic IOL, Challenges, and Clinical Pearls  2022/11/10  14:30 - 16:00  سالن اصلی
 447 سعید رئیسی  149834  Phakic IOL, Challenges, and Clinical Pearls  2022/11/10  14:30 - 16:00  سالن اصلی
 448 فرشید رمضانی  112801  Phakic IOL, Challenges, and Clinical Pearls  2022/11/10  14:30 - 16:00  سالن اصلی
 449 محمد ساری محمد لی  86727  Phakic IOL, Challenges, and Clinical Pearls  2022/11/10  14:30 - 16:00  سالن اصلی
 450 ابراهيم شيرزاده  31678  Phakic IOL, Challenges, and Clinical Pearls  2022/11/10  14:30 - 16:00  سالن اصلی
 451 حسين صادقيان  34546  Phakic IOL, Challenges, and Clinical Pearls  2022/11/10  14:30 - 16:00  سالن اصلی
 452 محمدرضا صادقيان  26198  Phakic IOL, Challenges, and Clinical Pearls  2022/11/10  14:30 - 16:00  سالن اصلی
 453 مهرداد عابدزاده جانی ابادی  131746  Phakic IOL, Challenges, and Clinical Pearls  2022/11/10  14:30 - 16:00  سالن اصلی
 454 یونس عزیزپور فرد  156619  Phakic IOL, Challenges, and Clinical Pearls  2022/11/10  14:30 - 16:00  سالن اصلی
 455 زهرا قائمی  34349  Phakic IOL, Challenges, and Clinical Pearls  2022/11/10  14:30 - 16:00  سالن اصلی
 456 اسدا... كاكايي  80016  Phakic IOL, Challenges, and Clinical Pearls  2022/11/10  14:30 - 16:00  سالن اصلی
 457 شهره كدخدايي  91787  Phakic IOL, Challenges, and Clinical Pearls  2022/11/10  14:30 - 16:00  سالن اصلی
 458 رقيه ماندگار  17394  Phakic IOL, Challenges, and Clinical Pearls  2022/11/10  14:30 - 16:00  سالن اصلی
 459 سيدحسن مدرسي فرد  43719  Phakic IOL, Challenges, and Clinical Pearls  2022/11/10  14:30 - 16:00  سالن اصلی
 460 مرتضي مرتضوي فرد  42064  Phakic IOL, Challenges, and Clinical Pearls  2022/11/10  14:30 - 16:00  سالن اصلی
 461 سيدمحمد مرسلي  20052  Phakic IOL, Challenges, and Clinical Pearls  2022/11/10  14:30 - 16:00  سالن اصلی
 462 محمدرضا مشكوه  20380  Phakic IOL, Challenges, and Clinical Pearls  2022/11/10  14:30 - 16:00  سالن اصلی
 463 ارزو مومني  113873  Phakic IOL, Challenges, and Clinical Pearls  2022/11/10  14:30 - 16:00  سالن اصلی
 464 دانيال نجدي  102245  Phakic IOL, Challenges, and Clinical Pearls  2022/11/10  14:30 - 16:00  سالن اصلی
 465 آیه هنرآموز  139967  Phakic IOL, Challenges, and Clinical Pearls  2022/11/10  14:30 - 16:00  سالن اصلی
 466 مهدي کماني  108609  Phakic IOL, Challenges, and Clinical Pearls  2022/11/10  14:30 - 16:00  سالن اصلی
 467 نیما کوشا  111373  Phakic IOL, Challenges, and Clinical Pearls  2022/11/10  14:30 - 16:00  سالن اصلی
 468 محمد جواد حفیظی  158829  Updates on Inherited Retinal Dystrophies  2022/11/10  14:30 - 16:00  سالن 2
 469 عسگري رضانژاد اميردهي  60531  Updates on Inherited Retinal Dystrophies  2022/11/10  14:30 - 16:00  سالن 2
 470 جواد زمانی امیر  86401  Updates on Inherited Retinal Dystrophies  2022/11/10  14:30 - 16:00  سالن 2
 471 علي صالحي  26528  Updates on Inherited Retinal Dystrophies  2022/11/10  14:30 - 16:00  سالن 2
 472 محسن پورشاهرخی  123753  Complications of Common Glaucoma Procedures  2022/11/10  14:30 - 16:00  سالن 3
 473 مینا حاج محمد کریمی  169912  Complications of Common Glaucoma Procedures  2022/11/10  14:30 - 16:00  سالن 3
 474 محسن عادل پور  108944  Complications of Common Glaucoma Procedures  2022/11/10  14:30 - 16:00  سالن 3
 475 افسانه آذركيش  78525  Common Mistakes in Intravitreal Injections  2022/11/10  14:30 - 16:00  سالن 4
 476 رضا افسری  134806  Common Mistakes in Intravitreal Injections  2022/11/10  14:30 - 16:00  سالن 4
 477 محمد تقوي رفسنجاني  26054  Common Mistakes in Intravitreal Injections  2022/11/10  14:30 - 16:00  سالن 4
 478 فرهاد جانباز فوتمی  97280  Common Mistakes in Intravitreal Injections  2022/11/10  14:30 - 16:00  سالن 4
 479 سيروس جلواني  21362  Common Mistakes in Intravitreal Injections  2022/11/10  14:30 - 16:00  سالن 4
 480 علی خوش آمدی  59729  Common Mistakes in Intravitreal Injections  2022/11/10  14:30 - 16:00  سالن 4
 481 منير شاددل  23348  Common Mistakes in Intravitreal Injections  2022/11/10  14:30 - 16:00  سالن 4
 482 اكرم طاهربقال  28316  Common Mistakes in Intravitreal Injections  2022/11/10  14:30 - 16:00  سالن 4
 483 مصطفی علی ابادی  149605  Common Mistakes in Intravitreal Injections  2022/11/10  14:30 - 16:00  سالن 4
 484 علی كثيری  21002  Common Mistakes in Intravitreal Injections  2022/11/10  14:30 - 16:00  سالن 4
 485 فرزان كيان ارثي  35135  Common Mistakes in Intravitreal Injections  2022/11/10  14:30 - 16:00  سالن 4
 486 رضا مصباحي  90038  Common Mistakes in Intravitreal Injections  2022/11/10  14:30 - 16:00  سالن 4
 487 منصور هادي زاده  30604  Common Mistakes in Intravitreal Injections  2022/11/10  14:30 - 16:00