ثبت نام شدگان كارگاه


ردیفنام و نام خانوادگیشماره نظامعنوان کارگاهتاریخساعت مکان
 1 زینب ابراهیمی  179474  Common Eyelid Disorders  2023/02/07  08:00 - 10:00  سالن 6
 2 رضا افسری  134806  Common Eyelid Disorders  2023/02/07  08:00 - 10:00  سالن 6
 3 برزان امجدی  154101  Common Eyelid Disorders  2023/02/07  08:00 - 10:00  سالن 6
 4 امیر حسین اکبرپور  149348  Common Eyelid Disorders  2023/02/07  08:00 - 10:00  سالن 6
 5 محمد ایزدی زمان ابادی  38787  Common Eyelid Disorders  2023/02/07  08:00 - 10:00  سالن 6
 6 ویدا ایلخانی پاک  115020  Common Eyelid Disorders  2023/02/07  08:00 - 10:00  سالن 6
 7 نگار برومند  43132  Common Eyelid Disorders  2023/02/07  08:00 - 10:00  سالن 6
 8 محسن پورشاهرخی  123753  Common Eyelid Disorders  2023/02/07  08:00 - 10:00  سالن 6
 9 سید رحیم حسن پور اونجی  170827  Common Eyelid Disorders  2023/02/07  08:00 - 10:00  سالن 6
 10 محمد جواد حفیظی  158829  Common Eyelid Disorders  2023/02/07  08:00 - 10:00  سالن 6
 11 مجتبی ذاکرعباسی  107987  Common Eyelid Disorders  2023/02/07  08:00 - 10:00  سالن 6
 12 امیرحسین رفیعی  171922  Common Eyelid Disorders  2023/02/07  08:00 - 10:00  سالن 6
 13 محمود رهرو  41870  Common Eyelid Disorders  2023/02/07  08:00 - 10:00  سالن 6
 14 بیتا زعيم آزاد  144748  Common Eyelid Disorders  2023/02/07  08:00 - 10:00  سالن 6
 15 محمد ساری محمد لی  86727  Common Eyelid Disorders  2023/02/07  08:00 - 10:00  سالن 6
 16 فائزه سلطانی  188041  Common Eyelid Disorders  2023/02/07  08:00 - 10:00  سالن 6
 17 منير شاددل  23348  Common Eyelid Disorders  2023/02/07  08:00 - 10:00  سالن 6
 18 هادی شمولی سلح چینی  141826  Common Eyelid Disorders  2023/02/07  08:00 - 10:00  سالن 6
 19 حسين شيردل  16650  Common Eyelid Disorders  2023/02/07  08:00 - 10:00  سالن 6
 20 میثم شکفته  147694  Common Eyelid Disorders  2023/02/07  08:00 - 10:00  سالن 6
 21 حميدرضا صابر  31383  Common Eyelid Disorders  2023/02/07  08:00 - 10:00  سالن 6
 22 حسين صادقيان  34546  Common Eyelid Disorders  2023/02/07  08:00 - 10:00  سالن 6
 23 محمدرضا صادقيان  26198  Common Eyelid Disorders  2023/02/07  08:00 - 10:00  سالن 6
 24 وحيد صنعتي  27416  Common Eyelid Disorders  2023/02/07  08:00 - 10:00  سالن 6
 25 مهرداد عابدزاده جانی ابادی  131746  Common Eyelid Disorders  2023/02/07  08:00 - 10:00  سالن 6
 26 یونس عزیزپور فرد  156619  Common Eyelid Disorders  2023/02/07  08:00 - 10:00  سالن 6
 27 خداداد عسکري  91971  Common Eyelid Disorders  2023/02/07  08:00 - 10:00  سالن 6
 28 حسین قهوه چیان  157911  Common Eyelid Disorders  2023/02/07  08:00 - 10:00  سالن 6
 29 عصمت كرباسي  47555  Common Eyelid Disorders  2023/02/07  08:00 - 10:00  سالن 6
 30 مرتضي مرتضوي فرد  42064  Common Eyelid Disorders  2023/02/07  08:00 - 10:00  سالن 6
 31 عاطفه مهديان راد  153537  Common Eyelid Disorders  2023/02/07  08:00 - 10:00  سالن 6
 32 وحيد نجاتي  12730  Common Eyelid Disorders  2023/02/07  08:00 - 10:00  سالن 6
 33 فاطمه وزيري سرشک  81091  Common Eyelid Disorders  2023/02/07  08:00 - 10:00  سالن 6
 34 اميررضا ويسى  116873  Common Eyelid Disorders  2023/02/07  08:00 - 10:00  سالن 6
 35 مهدي کماني  108609  Common Eyelid Disorders  2023/02/07  08:00 - 10:00  سالن 6
 36 جابر احمدزاده  33086  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/02/07  14:30 - 16:00  سالن 3
 37 رامين اساسي  77632  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/02/07  14:30 - 16:00  سالن 3
 38 حسين اسحاقيه ميبدي  32444  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/02/07  14:30 - 16:00  سالن 3
 39 حبيب اوجاقي  58420  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/02/07  14:30 - 16:00  سالن 3
 40 محمد ایزدی زمان ابادی  38787  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/02/07  14:30 - 16:00  سالن 3
 41 ویدا ایلخانی پاک  115020  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/02/07  14:30 - 16:00  سالن 3
 42 سعيد بانان  94208  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/02/07  14:30 - 16:00  سالن 3
 43 رحمان بیرامی  123339  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/02/07  14:30 - 16:00  سالن 3
 44 محسن پورشاهرخی  123753  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/02/07  14:30 - 16:00  سالن 3
 45 سيروس جلواني  21362  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/02/07  14:30 - 16:00  سالن 3
 46 محمد جليلي  37217  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/02/07  14:30 - 16:00  سالن 3
 47 مینا حاج محمد کریمی  169912  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/02/07  14:30 - 16:00  سالن 3
 48 امید حاج محمدی  146742  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/02/07  14:30 - 16:00  سالن 3
 49 سید رحیم حسن پور اونجی  170827  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/02/07  14:30 - 16:00  سالن 3
 50 سیامک خاوندی  157491  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/02/07  14:30 - 16:00  سالن 3
 51 مهسا خاکباز  90919  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/02/07  14:30 - 16:00  سالن 3
 52 امیر خسروی  127838  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/02/07  14:30 - 16:00  سالن 3
 53 افشين دوست محمدي  31919  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/02/07  14:30 - 16:00  سالن 3
 54 مجتبی ذاکرعباسی  107987  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/02/07  14:30 - 16:00  سالن 3
 55 فیصل راحت  91556  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/02/07  14:30 - 16:00  سالن 3
 56 امیرحسین رفیعی  171922  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/02/07  14:30 - 16:00  سالن 3
 57 محمدباقر رهبانی نوبر  20103  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/02/07  14:30 - 16:00  سالن 3
 58 محمد ساری محمد لی  86727  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/02/07  14:30 - 16:00  سالن 3
 59 هاشم شادمان  110419  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/02/07  14:30 - 16:00  سالن 3
 60 ابراهيم شيرزاده  31678  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/02/07  14:30 - 16:00  سالن 3
 61 محمدرضا صادقيان  26198  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/02/07  14:30 - 16:00  سالن 3
 62 مهرداد عابدزاده جانی ابادی  131746  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/02/07  14:30 - 16:00  سالن 3
 63 محسن عادل پور  108944  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/02/07  14:30 - 16:00  سالن 3
 64 یونس عزیزپور فرد  156619  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/02/07  14:30 - 16:00  سالن 3
 65 مصطفی علی ابادی  149605  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/02/07  14:30 - 16:00  سالن 3
 66 محمود قسامي  25259  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/02/07  14:30 - 16:00  سالن 3
 67 حکیم اله قلم آرا  91770  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/02/07  14:30 - 16:00  سالن 3
 68 اسدا... كاكايي  80016  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/02/07  14:30 - 16:00  سالن 3
 69 شهره كدخدايي  91787  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/02/07  14:30 - 16:00  سالن 3
 70 سيدحسن مدرسي فرد  43719  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/02/07  14:30 - 16:00  سالن 3
 71 مرتضي مرتضوي فرد  42064  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/02/07  14:30 - 16:00  سالن 3
 72 سيدمحمد مرسلي  20052  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/02/07  14:30 - 16:00  سالن 3
 73 محمدرضا مشكوه  20380  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/02/07  14:30 - 16:00  سالن 3
 74 رضا مصباحي  90038  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/02/07  14:30 - 16:00  سالن 3
 75 سيدمصطفي مهاجر  26627  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/02/07  14:30 - 16:00  سالن 3
 76 ارزو مومني  113873  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/02/07  14:30 - 16:00  سالن 3
 77 سليم نمازي  25182  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/02/07  14:30 - 16:00  سالن 3
 78 آیه هنرآموز  139967  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/02/07  14:30 - 16:00  سالن 3
 79 نیما کوشا  111373  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/02/07  14:30 - 16:00  سالن 3
 80 جهانگير آيت اللهي  27626  Pterygium Surgery, Do’s and Don’ts  2023/02/07  14:30 - 16:00  سالن 5
 81 زینب ابراهیمی  179474  Pterygium Surgery, Do’s and Don’ts  2023/02/07  14:30 - 16:00  سالن 5
 82 رضا افسری  134806  Pterygium Surgery, Do’s and Don’ts  2023/02/07  14:30 - 16:00  سالن 5
 83 اسماعيل امامي نيا  7460  Pterygium Surgery, Do’s and Don’ts  2023/02/07  14:30 - 16:00  سالن 5
 84 برزان امجدی  154101  Pterygium Surgery, Do’s and Don’ts  2023/02/07  14:30 - 16:00  سالن 5
 85 محمد امینی  157615  Pterygium Surgery, Do’s and Don’ts  2023/02/07  14:30 - 16:00  سالن 5
 86 میترا اکبری  97187  Pterygium Surgery, Do’s and Don’ts  2023/02/07  14:30 - 16:00  سالن 5
 87 محمد تقوي رفسنجاني  26054  Pterygium Surgery, Do’s and Don’ts  2023/02/07  14:30 - 16:00  سالن 5
 88 محمد جواد حفیظی  158829  Pterygium Surgery, Do’s and Don’ts  2023/02/07  14:30 - 16:00  سالن 5
 89 فروزان رحیمی  101006  Pterygium Surgery, Do’s and Don’ts  2023/02/07  14:30 - 16:00  سالن 5
 90 محمود رهرو  41870  Pterygium Surgery, Do’s and Don’ts  2023/02/07  14:30 - 16:00  سالن 5
 91 بیتا زعيم آزاد  144748  Pterygium Surgery, Do’s and Don’ts  2023/02/07  14:30 - 16:00  سالن 5
 92 فائزه سلطانی  188041  Pterygium Surgery, Do’s and Don’ts  2023/02/07  14:30 - 16:00  سالن 5
 93 سيدحسن سيدي  60139  Pterygium Surgery, Do’s and Don’ts  2023/02/07  14:30 - 16:00  سالن 5
 94 هادی شمولی سلح چینی  141826  Pterygium Surgery, Do’s and Don’ts  2023/02/07  14:30 - 16:00  سالن 5
 95 میثم شکفته  147694  Pterygium Surgery, Do’s and Don’ts  2023/02/07  14:30 - 16:00  سالن 5
 96 حسين صادقيان  34546  Pterygium Surgery, Do’s and Don’ts  2023/02/07  14:30 - 16:00  سالن 5
 97 وحيد صنعتي  27416  Pterygium Surgery, Do’s and Don’ts  2023/02/07  14:30 - 16:00  سالن 5
 98 اكرم طاهربقال  28316  Pterygium Surgery, Do’s and Don’ts  2023/02/07  14:30 - 16:00  سالن 5
 99 خداداد عسکري  91971  Pterygium Surgery, Do’s and Don’ts  2023/02/07  14:30 - 16:00  سالن 5
 100 رقيه ماندگار  17394  Pterygium Surgery, Do’s and Don’ts  2023/02/07  14:30 - 16:00  سالن 5
 101 مهدی معلم  185263  Pterygium Surgery, Do’s and Don’ts  2023/02/07  14:30 - 16:00  سالن 5
 102 پريسا نادري  111181  Pterygium Surgery, Do’s and Don’ts  2023/02/07  14:30 - 16:00  سالن 5
 103 وحيد نجاتي  12730  Pterygium Surgery, Do’s and Don’ts  2023/02/07  14:30 - 16:00  سالن 5
 104 منصور هادي زاده  30604  Pterygium Surgery, Do’s and Don’ts  2023/02/07  14:30 - 16:00  سالن 5
 105 ماهبد ورزیری  37589  Pterygium Surgery, Do’s and Don’ts  2023/02/07  14:30 - 16:00  سالن 5
 106 فاطمه وزيري سرشک  81091  Pterygium Surgery, Do’s and Don’ts  2023/02/07  14:30 - 16:00  سالن 5
 107 مهدي کماني  108609  Pterygium Surgery, Do’s and Don’ts  2023/02/07  14:30 - 16:00  سالن 5
 108 امیر حسین اکبرپور  149348  Legal Medicine  2023/02/07  14:30 - 16:00  سالن 6
 109 فرهاد جانباز فوتمی  97280  Legal Medicine  2023/02/07  14:30 - 16:00  سالن 6
 110 غلامرضا دارائي  20860  Legal Medicine  2023/02/07  14:30 - 16:00  سالن 6
 111 حميدرضا صابر  31383  Legal Medicine  2023/02/07  14:30 - 16:00  سالن 6
 112 حسین قهوه چیان  157911  Legal Medicine  2023/02/07  14:30 - 16:00  سالن 6
 113 افسانه آذركيش  78525  Application of Imaging Modalities in Uveitis (Case-based Discussion)  2023/02/07  14:30 - 16:00  سالن 7
 114 نگار برومند  43132  Application of Imaging Modalities in Uveitis (Case-based Discussion)  2023/02/07  14:30 - 16:00  سالن 7
 115 فرزان كيان ارثي  35135  Application of Imaging Modalities in Uveitis (Case-based Discussion)  2023/02/07  14:30 - 16:00  سالن 7
 116 افسانه آذركيش  78525  Updates on Pediatric Retina  2023/02/07  16:30 - 18:00  سالن 2
 117 محمد ایزدی زمان ابادی  38787  Updates on Pediatric Retina  2023/02/07  16:30 - 18:00  سالن 2
 118 علی خوش آمدی  59729  Updates on Pediatric Retina  2023/02/07  16:30 - 18:00  سالن 2
 119 فائزه سلطانی  188041  Updates on Pediatric Retina  2023/02/07  16:30 - 18:00  سالن 2
 120 علی كثيری  21002  Updates on Pediatric Retina  2023/02/07  16:30 - 18:00  سالن 2
 121 فرزان كيان ارثي  35135  Updates on Pediatric Retina  2023/02/07  16:30 - 18:00  سالن 2
 122 منصور هادي زاده  30604  Updates on Pediatric Retina  2023/02/07  16:30 - 18:00  سالن 2
 123 زینب ابراهیمی  179474  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2023/02/07  16:30 - 18:00  سالن 3
 124 رضا افسری  134806  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2023/02/07  16:30 - 18:00  سالن 3
 125 برزان امجدی  154101  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2023/02/07  16:30 - 18:00  سالن 3
 126 محمد امینی  157615  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2023/02/07  16:30 - 18:00  سالن 3
 127 حبيب اوجاقي  58420  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2023/02/07  16:30 - 18:00  سالن 3
 128 عليرضا ايراني  89088  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2023/02/07  16:30 - 18:00  سالن 3
 129 امیر حسین اکبرپور  149348  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2023/02/07  16:30 - 18:00  سالن 3
 130 میترا اکبری  97187  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2023/02/07  16:30 - 18:00  سالن 3
 131 محمد ایزدی زمان ابادی  38787  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2023/02/07  16:30 - 18:00  سالن 3
 132 ویدا ایلخانی پاک  115020  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2023/02/07  16:30 - 18:00  سالن 3
 133 سعيد بانان  94208  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2023/02/07  16:30 - 18:00  سالن 3
 134 رحمان بیرامی  123339  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2023/02/07  16:30 - 18:00  سالن 3
 135 محسن پورشاهرخی  123753  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2023/02/07  16:30 - 18:00  سالن 3
 136 فرهاد جانباز فوتمی  97280  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2023/02/07  16:30 - 18:00  سالن 3
 137 سيروس جلواني  21362  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2023/02/07  16:30 - 18:00  سالن 3
 138 محمد جليلي  37217  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2023/02/07  16:30 - 18:00  سالن 3
 139 مینا حاج محمد کریمی  169912  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2023/02/07  16:30 - 18:00  سالن 3
 140 امید حاج محمدی  146742  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2023/02/07  16:30 - 18:00  سالن 3
 141 سید رحیم حسن پور اونجی  170827  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2023/02/07  16:30 - 18:00  سالن 3
 142 محمد جواد حفیظی  158829  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2023/02/07  16:30 - 18:00  سالن 3
 143 سیامک خاوندی  157491  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2023/02/07  16:30 - 18:00  سالن 3
 144 مهسا خاکباز  90919  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2023/02/07  16:30 - 18:00  سالن 3
 145 امیر خسروی  127838  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2023/02/07  16:30 - 18:00  سالن 3
 146 غلامرضا دارائي  20860  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2023/02/07  16:30 - 18:00  سالن 3
 147 افشين دوست محمدي  31919  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2023/02/07  16:30 - 18:00  سالن 3
 148 سعید رئیسی  149834  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2023/02/07  16:30 - 18:00  سالن 3
 149 فیصل راحت  91556  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2023/02/07  16:30 - 18:00  سالن 3
 150 امیرحسین رفیعی  171922  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2023/02/07  16:30 - 18:00  سالن 3
 151 محمود رهرو  41870  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2023/02/07  16:30 - 18:00  سالن 3
 152 بیتا زعيم آزاد  144748  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2023/02/07  16:30 - 18:00  سالن 3
 153 مهدي زكي ديباور  40976  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2023/02/07  16:30 - 18:00  سالن 3
 154 محمد ساری محمد لی  86727  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2023/02/07  16:30 - 18:00  سالن 3
 155 هاشم شادمان  110419  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2023/02/07  16:30 - 18:00  سالن 3
 156 هادی شمولی سلح چینی  141826  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2023/02/07  16:30 - 18:00  سالن 3
 157 ابراهيم شيرزاده  31678  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2023/02/07  16:30 - 18:00  سالن 3
 158 محمدرضا صادقيان  26198  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2023/02/07  16:30 - 18:00  سالن 3
 159 مهرداد عابدزاده جانی ابادی  131746  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2023/02/07  16:30 - 18:00  سالن 3
 160 یونس عزیزپور فرد  156619  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2023/02/07  16:30 - 18:00  سالن 3
 161 مصطفی علی ابادی  149605  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2023/02/07  16:30 - 18:00  سالن 3
 162 حکیم اله قلم آرا  91770  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2023/02/07  16:30 - 18:00  سالن 3
 163 سيدحسن مدرسي فرد  43719  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2023/02/07  16:30 - 18:00  سالن 3
 164 سيدمحمد مرسلي  20052  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2023/02/07  16:30 - 18:00  سالن 3
 165 مهدی معلم  185263  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2023/02/07  16:30 - 18:00  سالن 3
 166 محمد معیت    IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2023/02/07  16:30 - 18:00  سالن 3
 167 دانيال نجدي  102245  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2023/02/07  16:30 - 18:00  سالن 3
 168 پرويز نوري  16348  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2023/02/07  16:30 - 18:00  سالن 3
 169 منصور هادي زاده  30604  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2023/02/07  16:30 - 18:00  سالن 3
 170 آیه هنرآموز  139967  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2023/02/07  16:30 - 18:00  سالن 3
 171 آذردخت وظيفه شناس  64201  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2023/02/07  16:30 - 18:00  سالن 3
 172 ریحانه وهابی    IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2023/02/07  16:30 - 18:00  سالن 3
 173 نیما کوشا  111373  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2023/02/07  16:30 - 18:00  سالن 3
 174 مهدی شریف زاده  124922  Childhood Glaucoma  2023/02/07  16:30 - 18:00  سالن 5
 175 محسن عادل پور  108944  Childhood Glaucoma  2023/02/07  16:30 - 18:00  سالن 5
 176 محمود قسامي  25259  Childhood Glaucoma  2023/02/07  16:30 - 18:00  سالن 5
 177 علی امیرانی    Approach to Abnormal Head Posture  2023/02/07  16:30 - 18:00  سالن 6
 178 سپيده توكلي زاده  39293  Approach to Abnormal Head Posture  2023/02/07  16:30 - 18:00  سالن 6
 179 مجتبی ذاکرعباسی  107987  Approach to Abnormal Head Posture  2023/02/07  16:30 - 18:00  سالن 6
 180 خداداد عسکري  91971  Approach to Abnormal Head Posture  2023/02/07  16:30 - 18:00  سالن 6
 181 محبوبه قادرپناه  22357  Approach to Abnormal Head Posture  2023/02/07  16:30 - 18:00  سالن 6
 182 حسین قهوه چیان  157911  Approach to Abnormal Head Posture  2023/02/07  16:30 - 18:00  سالن 6
 183 عصمت كرباسي  47555  Approach to Abnormal Head Posture  2023/02/07  16:30 - 18:00  سالن 6
 184 وحيده منوچهري  114215  Approach to Abnormal Head Posture  2023/02/07  16:30 - 18:00  سالن 6
 185 اميررضا ويسى  116873  Approach to Abnormal Head Posture  2023/02/07  16:30 - 18:00  سالن 6
 186 نگار برومند  43132  Novel Agents in Non-Infectious Uveitis  2023/02/07  16:30 - 18:00  سالن 7
 187 محمد تقوي رفسنجاني  26054  Novel Agents in Non-Infectious Uveitis  2023/02/07  16:30 - 18:00  سالن 7
 188 كاميار جهانشاهی  43130  Novel Agents in Non-Infectious Uveitis  2023/02/07  16:30 - 18:00  سالن 7
 189 فرزان كيان ارثي  35135  Novel Agents in Non-Infectious Uveitis  2023/02/07  16:30 - 18:00  سالن 7
 190 فاطمه وزيري سرشک  81091  Novel Agents in Non-Infectious Uveitis  2023/02/07  16:30 - 18:00  سالن 7
 191 افسانه آذركيش  78525  Clinical Approach to Endophthalmitis  2023/02/08  14:30 - 16:00  سالن 2
 192 جابر احمدزاده  33086  Clinical Approach to Endophthalmitis  2023/02/08  14:30 - 16:00  سالن 2
 193 رامين اساسي  77632  Clinical Approach to Endophthalmitis  2023/02/08  14:30 - 16:00  سالن 2
 194 رضا افسری  134806  Clinical Approach to Endophthalmitis  2023/02/08  14:30 - 16:00  سالن 2
 195 حبيب اوجاقي  58420  Clinical Approach to Endophthalmitis  2023/02/08  14:30 - 16:00  سالن 2
 196 امیر حسین اکبرپور  149348  Clinical Approach to Endophthalmitis  2023/02/08  14:30 - 16:00  سالن 2
 197 محمد ایزدی زمان ابادی  38787  Clinical Approach to Endophthalmitis  2023/02/08  14:30 - 16:00  سالن 2
 198 نگار برومند  43132  Clinical Approach to Endophthalmitis  2023/02/08  14:30 - 16:00  سالن 2
 199 محمد تقوي رفسنجاني  26054  Clinical Approach to Endophthalmitis  2023/02/08  14:30 - 16:00  سالن 2
 200 فرهاد جانباز فوتمی  97280  Clinical Approach to Endophthalmitis  2023/02/08  14:30 - 16:00  سالن 2
 201 مینا حاج محمد کریمی  169912  Clinical Approach to Endophthalmitis  2023/02/08  14:30 - 16:00  سالن 2
 202 مهسا خاکباز  90919  Clinical Approach to Endophthalmitis  2023/02/08  14:30 - 16:00  سالن 2
 203 غلامرضا دارائي  20860  Clinical Approach to Endophthalmitis  2023/02/08  14:30 - 16:00  سالن 2
 204 محمود رهرو  41870  Clinical Approach to Endophthalmitis  2023/02/08  14:30 - 16:00  سالن 2
 205 بیتا زعيم آزاد  144748  Clinical Approach to Endophthalmitis  2023/02/08  14:30 - 16:00  سالن 2
 206 فائزه سلطانی  188041  Clinical Approach to Endophthalmitis  2023/02/08  14:30 - 16:00  سالن 2
 207 هادی شمولی سلح چینی  141826  Clinical Approach to Endophthalmitis  2023/02/08  14:30 - 16:00  سالن 2
 208 حسين صادقيان  34546  Clinical Approach to Endophthalmitis  2023/02/08  14:30 - 16:00  سالن 2
 209 محمدرضا صادقيان  26198  Clinical Approach to Endophthalmitis  2023/02/08  14:30 - 16:00  سالن 2
 210 علي صالحي  26528  Clinical Approach to Endophthalmitis  2023/02/08  14:30 - 16:00  سالن 2
 211 اكرم طاهربقال  28316  Clinical Approach to Endophthalmitis  2023/02/08  14:30 - 16:00  سالن 2
 212 محسن عادل پور  108944  Clinical Approach to Endophthalmitis  2023/02/08  14:30 - 16:00  سالن 2
 213 یونس عزیزپور فرد  156619  Clinical Approach to Endophthalmitis  2023/02/08  14:30 - 16:00  سالن 2
 214 خداداد عسکري  91971  Clinical Approach to Endophthalmitis  2023/02/08  14:30 - 16:00  سالن 2
 215 مصطفی علی ابادی  149605  Clinical Approach to Endophthalmitis  2023/02/08  14:30 - 16:00  سالن 2
 216 اسدا... كاكايي  80016  Clinical Approach to Endophthalmitis  2023/02/08  14:30 - 16:00  سالن 2
 217 فرزان كيان ارثي  35135  Clinical Approach to Endophthalmitis  2023/02/08  14:30 - 16:00  سالن 2
 218 سيدحسن مدرسي فرد  43719  Clinical Approach to Endophthalmitis  2023/02/08  14:30 - 16:00  سالن 2
 219 مرتضي مرتضوي فرد  42064  Clinical Approach to Endophthalmitis  2023/02/08  14:30 - 16:00  سالن 2
 220 سيدمحمد مرسلي  20052  Clinical Approach to Endophthalmitis  2023/02/08  14:30 - 16:00  سالن 2
 221 محمد معیت    Clinical Approach to Endophthalmitis  2023/02/08  14:30 - 16:00  سالن 2
 222 آیه هنرآموز  139967  Clinical Approach to Endophthalmitis  2023/02/08  14:30 - 16:00  سالن 2
 223 فاطمه وزيري سرشک  81091  Clinical Approach to Endophthalmitis  2023/02/08  14:30 - 16:00  سالن 2
 224 میترا اکبری  97187  Congenital Cataract  2023/02/08  14:30 - 16:00  سالن 5
 225 محمد جواد حفیظی  158829  Congenital Cataract  2023/02/08  14:30 - 16:00  سالن 5
 226 افشين دوست محمدي  31919  Congenital Cataract  2023/02/08  14:30 - 16:00  سالن 5
 227 سعید رئیسی  149834  Congenital Cataract  2023/02/08  14:30 - 16:00  سالن 5
 228 فرشید رمضانی  112801  Congenital Cataract  2023/02/08  14:30 - 16:00  سالن 5
 229 محمد ساری محمد لی  86727  Congenital Cataract  2023/02/08  14:30 - 16:00  سالن 5
 230 حکیم اله قلم آرا  91770  Congenital Cataract  2023/02/08  14:30 - 16:00  سالن 5
 231 سيدمصطفي مهاجر  26627  Congenital Cataract  2023/02/08  14:30 - 16:00  سالن 5
 232 اردشیر اسلامی راد  81941  Strabismus Surgery Videos  2023/02/08  14:30 - 16:00  سالن 6
 233 اسماعيل امامي نيا  7460  Strabismus Surgery Videos  2023/02/08  14:30 - 16:00  سالن 6
 234 سعيد بانان  94208  Strabismus Surgery Videos  2023/02/08  14:30 - 16:00  سالن 6
 235 رحمان بیرامی  123339  Strabismus Surgery Videos  2023/02/08  14:30 - 16:00  سالن 6
 236 محسن پورشاهرخی  123753  Strabismus Surgery Videos  2023/02/08  14:30 - 16:00  سالن 6
 237 سیامک خاوندی  157491  Strabismus Surgery Videos  2023/02/08  14:30 - 16:00  سالن 6
 238 میثم شکفته  147694  Strabismus Surgery Videos  2023/02/08  14:30 - 16:00  سالن 6
 239 حميدرضا صابر  31383  Strabismus Surgery Videos  2023/02/08  14:30 - 16:00  سالن 6
 240 عصمت كرباسي  47555  Strabismus Surgery Videos  2023/02/08  14:30 - 16:00  سالن 6
 241 پرويز نوري  16348  Strabismus Surgery Videos  2023/02/08  14:30 - 16:00  سالن 6
 242 منصور هادي زاده  30604  Strabismus Surgery Videos  2023/02/08  14:30 - 16:00  سالن 6
 243 ماهبد ورزیری  37589  Strabismus Surgery Videos  2023/02/08  14:30 - 16:00  سالن 6
 244 اميررضا ويسى  116873  Strabismus Surgery Videos  2023/02/08  14:30 - 16:00  سالن 6
 245 مهدي کماني  108609  Strabismus Surgery Videos  2023/02/08  14:30 - 16:00  سالن 6
 246 فیصل راحت  91556  Pediatric Uveitis  2023/02/08  14:30 - 16:00  سالن 7
 247 رامين اساسي  77632  Facial Rejuvenation  2023/02/08  16:30 - 18:00  سالن 2
 248 حسين اسحاقيه ميبدي  32444  Facial Rejuvenation  2023/02/08  16:30 - 18:00  سالن 2
 249 مهسان اسدی  128448  Facial Rejuvenation  2023/02/08  16:30 - 18:00  سالن 2
 250 اردشیر اسلامی راد  81941  Facial Rejuvenation  2023/02/08  16:30 - 18:00  سالن 2
 251 برزان امجدی  154101  Facial Rejuvenation  2023/02/08  16:30 - 18:00  سالن 2
 252 نسیم اویسی  114450  Facial Rejuvenation  2023/02/08  16:30 - 18:00  سالن 2
 253 عليرضا ايراني  89088  Facial Rejuvenation  2023/02/08  16:30 - 18:00  سالن 2
 254 امیر حسین اکبرپور  149348  Facial Rejuvenation  2023/02/08  16:30 - 18:00  سالن 2
 255 محمد ایزدی زمان ابادی  38787  Facial Rejuvenation  2023/02/08  16:30 - 18:00  سالن 2
 256 ویدا ایلخانی پاک  115020  Facial Rejuvenation  2023/02/08  16:30 - 18:00  سالن 2
 257 سعيد بانان  94208  Facial Rejuvenation  2023/02/08  16:30 - 18:00  سالن 2
 258 رحمان بیرامی  123339  Facial Rejuvenation  2023/02/08  16:30 - 18:00  سالن 2
 259 سپيده توكلي زاده  39293  Facial Rejuvenation  2023/02/08  16:30 - 18:00  سالن 2
 260 مسعود جان احمد  67436  Facial Rejuvenation  2023/02/08  16:30 - 18:00  سالن 2
 261 امید حاج محمدی  146742  Facial Rejuvenation  2023/02/08  16:30 - 18:00  سالن 2
 262 سید رحیم حسن پور اونجی  170827  Facial Rejuvenation  2023/02/08  16:30 - 18:00  سالن 2
 263 محمد جواد حفیظی  158829  Facial Rejuvenation  2023/02/08  16:30 - 18:00  سالن 2
 264 سیامک خاوندی  157491  Facial Rejuvenation  2023/02/08  16:30 - 18:00  سالن 2
 265 مهناز رحيمي  118455  Facial Rejuvenation  2023/02/08  16:30 - 18:00  سالن 2
 266 امیرحسین رفیعی  171922  Facial Rejuvenation  2023/02/08  16:30 - 18:00  سالن 2
 267 بیتا زعيم آزاد  144748  Facial Rejuvenation  2023/02/08  16:30 - 18:00  سالن 2
 268 فائزه سلطانی  188041  Facial Rejuvenation  2023/02/08  16:30 - 18:00  سالن 2
 269 منير شاددل  23348  Facial Rejuvenation  2023/02/08  16:30 - 18:00  سالن 2
 270 میثم شکفته  147694  Facial Rejuvenation  2023/02/08  16:30 - 18:00  سالن 2
 271 حميدرضا صابر  31383  Facial Rejuvenation  2023/02/08  16:30 - 18:00  سالن 2
 272 حسين صادقيان  34546  Facial Rejuvenation  2023/02/08  16:30 - 18:00  سالن 2
 273 محمدرضا صادقيان  26198  Facial Rejuvenation  2023/02/08  16:30 - 18:00  سالن 2
 274 اكرم طاهربقال  28316  Facial Rejuvenation  2023/02/08  16:30 - 18:00  سالن 2
 275 مهرداد عابدزاده جانی ابادی  131746  Facial Rejuvenation  2023/02/08  16:30 - 18:00  سالن 2
 276 ناصر عابدى  128866  Facial Rejuvenation  2023/02/08  16:30 - 18:00  سالن 2
 277 سینا عزیزی شول  89174  Facial Rejuvenation  2023/02/08  16:30 - 18:00  سالن 2
 278 مصطفی علی ابادی  149605  Facial Rejuvenation  2023/02/08  16:30 - 18:00  سالن 2
 279 زهرا قائمی  34349  Facial Rejuvenation  2023/02/08  16:30 - 18:00  سالن 2
 280 محبوبه قادرپناه  22357  Facial Rejuvenation  2023/02/08  16:30 - 18:00  سالن 2
 281 مرتضي قنواتي  73361  Facial Rejuvenation  2023/02/08  16:30 - 18:00  سالن 2
 282 حسین قهوه چیان  157911  Facial Rejuvenation  2023/02/08  16:30 - 18:00  سالن 2
 283 علی كثيری  21002  Facial Rejuvenation  2023/02/08  16:30 - 18:00  سالن 2
 284 شهره كدخدايي  91787  Facial Rejuvenation  2023/02/08  16:30 - 18:00  سالن 2
 285 عصمت كرباسي  47555  Facial Rejuvenation  2023/02/08  16:30 - 18:00  سالن 2
 286 مرتضي مرتضوي فرد  42064  Facial Rejuvenation  2023/02/08  16:30 - 18:00  سالن 2
 287 محمد معیت    Facial Rejuvenation  2023/02/08  16:30 - 18:00  سالن 2
 288 عاطفه مهديان راد  153537  Facial Rejuvenation  2023/02/08  16:30 - 18:00  سالن 2
 289 پريسا نادري  111181  Facial Rejuvenation  2023/02/08  16:30 - 18:00  سالن 2
 290 سليم نمازي  25182  Facial Rejuvenation  2023/02/08  16:30 - 18:00  سالن 2
 291 حسام هدایتی گودرزی  125435  Facial Rejuvenation  2023/02/08  16:30 - 18:00  سالن 2
 292 فاطمه وزيري سرشک  81091  Facial Rejuvenation  2023/02/08  16:30 - 18:00  سالن 2
 293 اميررضا ويسى  116873  Facial Rejuvenation  2023/02/08  16:30 - 18:00  سالن 2
 294 مهدي کماني  108609  Facial Rejuvenation  2023/02/08  16:30 - 18:00  سالن 2
 295 جابر احمدزاده  33086  Risk Assessment for Refractive Surgery Candidates Based on Imaging  2023/02/08  16:30 - 18:00  سالن 3
 296 حبيب اوجاقي  58420  Risk Assessment for Refractive Surgery Candidates Based on Imaging  2023/02/08  16:30 - 18:00  سالن 3
 297 نگار برومند  43132  Risk Assessment for Refractive Surgery Candidates Based on Imaging  2023/02/08  16:30 - 18:00  سالن 3
 298 فرهاد جانباز فوتمی  97280  Risk Assessment for Refractive Surgery Candidates Based on Imaging  2023/02/08  16:30 - 18:00  سالن 3
 299 حسام الدين جغتايي  88904  Risk Assessment for Refractive Surgery Candidates Based on Imaging  2023/02/08  16:30 - 18:00  سالن 3
 300 سيروس جلواني  21362  Risk Assessment for Refractive Surgery Candidates Based on Imaging  2023/02/08  16:30 - 18:00  سالن 3
 301 محمد جليلي  37217  Risk Assessment for Refractive Surgery Candidates Based on Imaging  2023/02/08  16:30 - 18:00  سالن 3
 302 كاميار جهانشاهی  43130  Risk Assessment for Refractive Surgery Candidates Based on Imaging  2023/02/08  16:30 - 18:00  سالن 3
 303 مینا حاج محمد کریمی  169912  Risk Assessment for Refractive Surgery Candidates Based on Imaging  2023/02/08  16:30 - 18:00  سالن 3
 304 مهسا خاکباز  90919  Risk Assessment for Refractive Surgery Candidates Based on Imaging  2023/02/08  16:30 - 18:00  سالن 3
 305 افشين دوست محمدي  31919  Risk Assessment for Refractive Surgery Candidates Based on Imaging  2023/02/08  16:30 - 18:00  سالن 3
 306 سعید رئیسی  149834  Risk Assessment for Refractive Surgery Candidates Based on Imaging  2023/02/08  16:30 - 18:00  سالن 3
 307 فرشید رمضانی  112801  Risk Assessment for Refractive Surgery Candidates Based on Imaging  2023/02/08  16:30 - 18:00  سالن 3
 308 محمدباقر رهبانی نوبر  20103  Risk Assessment for Refractive Surgery Candidates Based on Imaging  2023/02/08  16:30 - 18:00  سالن 3
 309 محمود رهرو  41870  Risk Assessment for Refractive Surgery Candidates Based on Imaging  2023/02/08  16:30 - 18:00  سالن 3
 310 مهدي زكي ديباور  40976  Risk Assessment for Refractive Surgery Candidates Based on Imaging  2023/02/08  16:30 - 18:00  سالن 3
 311 محمد ساری محمد لی  86727  Risk Assessment for Refractive Surgery Candidates Based on Imaging  2023/02/08  16:30 - 18:00  سالن 3
 312 هاشم شادمان  110419  Risk Assessment for Refractive Surgery Candidates Based on Imaging  2023/02/08  16:30 - 18:00  سالن 3
 313 ابراهيم شيرزاده  31678  Risk Assessment for Refractive Surgery Candidates Based on Imaging  2023/02/08  16:30 - 18:00  سالن 3
 314 اسدا... كاكايي  80016  Risk Assessment for Refractive Surgery Candidates Based on Imaging  2023/02/08  16:30 - 18:00  سالن 3
 315 سيدحسن مدرسي فرد  43719  Risk Assessment for Refractive Surgery Candidates Based on Imaging  2023/02/08  16:30 - 18:00  سالن 3
 316 فائزه همایونی    Risk Assessment for Refractive Surgery Candidates Based on Imaging  2023/02/08  16:30 - 18:00  سالن 3
 317 آیه هنرآموز  139967  Risk Assessment for Refractive Surgery Candidates Based on Imaging  2023/02/08  16:30 - 18:00  سالن 3
 318 ماهبد ورزیری  37589  Risk Assessment for Refractive Surgery Candidates Based on Imaging  2023/02/08  16:30 - 18:00  سالن 3
 319 افسانه آذركيش  78525  Blepharitis and Ocular Surface Diseases  2023/02/08  16:30 - 18:00  سالن 5
 320 علی امیرانی    Blepharitis and Ocular Surface Diseases  2023/02/08  16:30 - 18:00  سالن 5
 321 امیر خسروی  127838  Blepharitis and Ocular Surface Diseases  2023/02/08  16:30 - 18:00  سالن 5
 322 هادی شمولی سلح چینی  141826  Blepharitis and Ocular Surface Diseases  2023/02/08  16:30 - 18:00  سالن 5
 323 یونس عزیزپور فرد  156619  Blepharitis and Ocular Surface Diseases  2023/02/08  16:30 - 18:00  سالن 5
 324 خداداد عسکري  91971  Blepharitis and Ocular Surface Diseases  2023/02/08  16:30 - 18:00  سالن 5
 325 شعيب فقيهي  23155  Blepharitis and Ocular Surface Diseases  2023/02/08  16:30 - 18:00  سالن 5
 326 رقيه ماندگار  17394  Blepharitis and Ocular Surface Diseases  2023/02/08  16:30 - 18:00  سالن 5
 327 ساناز نظری  152731  Blepharitis and Ocular Surface Diseases  2023/02/08  16:30 - 18:00  سالن 5
 328 جهانگير آيت اللهي  27626  Imaging in Glaucoma: What You Need to Know  2023/02/08  16:30 - 18:00  سالن 6
 329 رضا افسری  134806  Imaging in Glaucoma: What You Need to Know  2023/02/08  16:30 - 18:00  سالن 6
 330 اسماعيل امامي نيا  7460  Imaging in Glaucoma: What You Need to Know  2023/02/08  16:30 - 18:00  سالن 6
 331 محسن پورشاهرخی  123753  Imaging in Glaucoma: What You Need to Know  2023/02/08  16:30 - 18:00  سالن 6
 332 محمد تقوي رفسنجاني  26054  Imaging in Glaucoma: What You Need to Know  2023/02/08  16:30 - 18:00  سالن 6
 333 غلامرضا دارائي  20860  Imaging in Glaucoma: What You Need to Know  2023/02/08  16:30 - 18:00  سالن 6
 334 فیصل راحت  91556  Imaging in Glaucoma: What You Need to Know  2023/02/08  16:30 - 18:00  سالن 6
 335 محسن عادل پور  108944  Imaging in Glaucoma: What You Need to Know  2023/02/08  16:30 - 18:00  سالن 6
 336 محمود قسامي  25259  Imaging in Glaucoma: What You Need to Know  2023/02/08  16:30 - 18:00  سالن 6
 337 محمدرضا مشكوه  20380  Imaging in Glaucoma: What You Need to Know  2023/02/08  16:30 - 18:00  سالن 6
 338 وحيد نجاتي  12730  Imaging in Glaucoma: What You Need to Know  2023/02/08  16:30 - 18:00  سالن 6
 339 دانيال نجدي  102245  Imaging in Glaucoma: What You Need to Know  2023/02/08  16:30 - 18:00  سالن 6
 340 پرويز نوري  16348  Imaging in Glaucoma: What You Need to Know  2023/02/08  16:30 - 18:00  سالن 6
 341 ریحانه وهابی    Imaging in Glaucoma: What You Need to Know  2023/02/08  16:30 - 18:00  سالن 6
 342 جابر احمدزاده  33086  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 343 رامين اساسي  77632  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 344 حسين اسحاقيه ميبدي  32444  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 345 مهسان اسدی  128448  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 346 اسماعيل امامي نيا  7460  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 347 محمد امینی  157615  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 348 حبيب اوجاقي  58420  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 349 عليرضا ايراني  89088  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 350 میترا اکبری  97187  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 351 محمد ایزدی زمان ابادی  38787  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 352 ویدا ایلخانی پاک  115020  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 353 بيژن بيژن زاده  61089  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 354 رحمان بیرامی  123339  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 355 محسن پورشاهرخی  123753  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 356 فرهاد جانباز فوتمی  97280  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 357 حسام الدين جغتايي  88904  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 358 محمد جليلي  37217  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 359 كاميار جهانشاهی  43130  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 360 مینا حاج محمد کریمی  169912  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 361 امید حاج محمدی  146742  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 362 سید رحیم حسن پور اونجی  170827  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 363 سیامک خاوندی  157491  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 364 مهسا خاکباز  90919  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 365 امیر خسروی  127838  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 366 افشين دوست محمدي  31919  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 367 سعید رئیسی  149834  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 368 فیصل راحت  91556  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 369 فروزان رحیمی  101006  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 370 عسگري رضانژاد اميردهي  60531  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 371 فرشید رمضانی  112801  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 372 محمدباقر رهبانی نوبر  20103  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 373 مهدي زكي ديباور  40976  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 374 محمد ساری محمد لی  86727  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 375 فائزه سلطانی  188041  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 376 سيدحسن سيدي  60139  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 377 منير شاددل  23348  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 378 هاشم شادمان  110419  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 379 هادی شمولی سلح چینی  141826  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 380 حسين شيردل  16650  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 381 ابراهيم شيرزاده  31678  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 382 حسين صادقيان  34546  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 383 محمدرضا صادقيان  26198  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 384 مهرداد عابدزاده جانی ابادی  131746  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 385 ناصر عابدى  128866  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 386 محسن عادل پور  108944  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 387 یونس عزیزپور فرد  156619  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 388 خداداد عسکري  91971  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 389 مصطفی علی ابادی  149605  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 390 محمود قسامي  25259  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 391 حکیم اله قلم آرا  91770  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 392 علی كثيری  21002  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 393 شهره كدخدايي  91787  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 394 رقيه ماندگار  17394  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 395 سيدحسن مدرسي فرد  43719  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 396 مرتضي مرتضوي فرد  42064  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 397 سيدمحمد مرسلي  20052  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 398 محمدرضا مشكوه  20380  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 399 رضا مصباحي  90038  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 400 محمد معیت    SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 401 سيدمصطفي مهاجر  26627  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 402 ارزو مومني  113873  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 403 دانيال نجدي  102245  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 404 ساناز نظری  152731  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 405 سليم نمازي  25182  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 406 پرويز نوري  16348  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 407 منصور هادي زاده  30604  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 408 حسام هدایتی گودرزی  125435  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 409 آذردخت وظيفه شناس  64201  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 410 نیما کوشا  111373  SMILE and Femto-LASIK: Decision Making and Challenges  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن اصلی
 411 افسانه آذركيش  78525  OCT & OCTA Interpretations in Common Macular Disorders  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن 2
 412 جهانگير آيت اللهي  27626  OCT & OCTA Interpretations in Common Macular Disorders  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن 2
 413 رضا افسری  134806  OCT & OCTA Interpretations in Common Macular Disorders  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن 2
 414 محمد ایزدی زمان ابادی  38787  OCT & OCTA Interpretations in Common Macular Disorders  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن 2
 415 سعيد بانان  94208  OCT & OCTA Interpretations in Common Macular Disorders  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن 2
 416 بيژن بيژن زاده  61089  OCT & OCTA Interpretations in Common Macular Disorders  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن 2
 417 محسن پورشاهرخی  123753  OCT & OCTA Interpretations in Common Macular Disorders  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن 2
 418 محمد تقوي رفسنجاني  26054  OCT & OCTA Interpretations in Common Macular Disorders  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن 2
 419 فرهاد جانباز فوتمی  97280  OCT & OCTA Interpretations in Common Macular Disorders  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن 2
 420 سيروس جلواني  21362  OCT & OCTA Interpretations in Common Macular Disorders  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن 2
 421 امید حاج محمدی  146742  OCT & OCTA Interpretations in Common Macular Disorders  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن 2
 422 علی خوش آمدی  59729  OCT & OCTA Interpretations in Common Macular Disorders  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن 2
 423 غلامرضا دارائي  20860  OCT & OCTA Interpretations in Common Macular Disorders  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن 2
 424 جلال درخشنده  18358  OCT & OCTA Interpretations in Common Macular Disorders  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن 2
 425 مجتبی ذاکرعباسی  107987  OCT & OCTA Interpretations in Common Macular Disorders  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن 2
 426 فیصل راحت  91556  OCT & OCTA Interpretations in Common Macular Disorders  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن 2
 427 عسگري رضانژاد اميردهي  60531  OCT & OCTA Interpretations in Common Macular Disorders  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن 2
 428 محمود رهرو  41870  OCT & OCTA Interpretations in Common Macular Disorders  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن 2
 429 منير شاددل  23348  OCT & OCTA Interpretations in Common Macular Disorders  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن 2
 430 حسين شيردل  16650  OCT & OCTA Interpretations in Common Macular Disorders  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن 2
 431 ابراهيم شيرزاده  31678  OCT & OCTA Interpretations in Common Macular Disorders  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن 2
 432 حميدرضا صابر  31383  OCT & OCTA Interpretations in Common Macular Disorders  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن 2
 433 محمدرضا صادقيان  26198  OCT & OCTA Interpretations in Common Macular Disorders  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن 2
 434 خداداد عسکري  91971  OCT & OCTA Interpretations in Common Macular Disorders  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن 2
 435 شعيب فقيهي  23155  OCT & OCTA Interpretations in Common Macular Disorders  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن 2
 436 محبوبه قادرپناه  22357  OCT & OCTA Interpretations in Common Macular Disorders  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن 2
 437 فرزان كيان ارثي  35135  OCT & OCTA Interpretations in Common Macular Disorders  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن 2
 438 سيدحسن مدرسي فرد  43719  OCT & OCTA Interpretations in Common Macular Disorders  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن 2
 439 سيدمحمد مرسلي  20052  OCT & OCTA Interpretations in Common Macular Disorders  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن 2
 440 محمد معیت    OCT & OCTA Interpretations in Common Macular Disorders  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن 2
 441 ارزو مومني  113873  OCT & OCTA Interpretations in Common Macular Disorders  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن 2
 442 پرويز نوري  16348  OCT & OCTA Interpretations in Common Macular Disorders  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن 2
 443 آیه هنرآموز  139967  OCT & OCTA Interpretations in Common Macular Disorders  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن 2
 444 جابر احمدزاده  33086  Prevention and Management of Surface Ablation Complications  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن 5
 445 رامين اساسي  77632  Prevention and Management of Surface Ablation Complications  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن 5
 446 حبيب اوجاقي  58420  Prevention and Management of Surface Ablation Complications  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن 5
 447 عليرضا ايراني  89088  Prevention and Management of Surface Ablation Complications  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن 5
 448 میترا اکبری  97187  Prevention and Management of Surface Ablation Complications  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن 5
 449 ویدا ایلخانی پاک  115020  Prevention and Management of Surface Ablation Complications  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن 5
 450 سپيده توكلي زاده  39293  Prevention and Management of Surface Ablation Complications  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن 5
 451 حسام الدين جغتايي  88904  Prevention and Management of Surface Ablation Complications  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن 5
 452 محمد جليلي  37217  Prevention and Management of Surface Ablation Complications  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن 5
 453 كاميار جهانشاهی  43130  Prevention and Management of Surface Ablation Complications  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن 5
 454 سید رحیم حسن پور اونجی  170827  Prevention and Management of Surface Ablation Complications  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن 5
 455 سیامک خاوندی  157491  Prevention and Management of Surface Ablation Complications  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن 5
 456 مهسا خاکباز  90919  Prevention and Management of Surface Ablation Complications  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن 5
 457 امیر خسروی  127838  Prevention and Management of Surface Ablation Complications  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن 5
 458 بیتا زعيم آزاد  144748  Prevention and Management of Surface Ablation Complications  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن 5
 459 مهدي زكي ديباور  40976  Prevention and Management of Surface Ablation Complications  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن 5
 460 محمد ساری محمد لی  86727  Prevention and Management of Surface Ablation Complications  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن 5
 461 سيدحسن سيدي  60139  Prevention and Management of Surface Ablation Complications  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن 5
 462 هادی شمولی سلح چینی  141826  Prevention and Management of Surface Ablation Complications  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن 5
 463 اسدا... كاكايي  80016  Prevention and Management of Surface Ablation Complications  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن 5
 464 شهره كدخدايي  91787  Prevention and Management of Surface Ablation Complications  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن 5
 465 مرتضي مرتضوي فرد  42064  Prevention and Management of Surface Ablation Complications  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن 5
 466 سليم نمازي  25182  Prevention and Management of Surface Ablation Complications  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن 5
 467 ماهبد ورزیری  37589  Prevention and Management of Surface Ablation Complications  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن 5
 468 مهدي کماني  108609  Prevention and Management of Surface Ablation Complications  2023/02/09  08:00 - 10:00  سالن 5
 469 محمد امینی  157615  Visual Fields: Detecting Glaucoma and Monitoring Progression  2023/02/09  08:00 -