ثبت نام شدگان برنامه یک روزه پرستاریردیفنام و نام خانوادگیعنوانوضعیت ثبت نام
 1  پوریانی  - ابوالقاسم کارشناس پرستاری - برنامه یکروزه ثبت نام قطعی

  تعداد ثبت نام شدگان قطعی:1

اخبــارحامیان کنگره