ثبت نام شدگان برنامه یک روزه پرستاریردیفنام و نام خانوادگیعنوانوضعیت ثبت نام
 1  ابطحي كاشاني  - سيده طوبي کارشناس پرستاری - برنامه یکروزه ثبت نام قطعی
 2  ابوالحسنی  - زهرا کارشناس پرستاری - برنامه یکروزه ثبت نام قطعی
 3  اجاقی  - سکینه کارشناس پرستاری - برنامه یکروزه ثبت نام اولیه
 4  اسکندریان  - فرزانه کاردان اتاق عمل - برنامه یکروزه ثبت نام قطعی
 5  الیفی ثمرین  - فرزانه کارشناس پرستاری - برنامه یکروزه ثبت نام اولیه
 6  اکبریان  - سها کارشناس اتاق عمل - برنامه یکروزه ثبت نام قطعی
 7  بابایی  - عاطفه کارشناس اتاق عمل - برنامه یکروزه ثبت نام اولیه
 8  پوریانی  - ابوالقاسم کارشناس پرستاری - برنامه یکروزه ثبت نام قطعی
 9  جعفری نزاد ارشد  - معصومه کارشناس ارشد پرستاری - برنامه یکروزه ثبت نام اولیه
 10  چهرقانی  - پویا کارشناس بیهوشی - برنامه یکروزه ثبت نام اولیه
 11  حاتمی  - لیلا کارشناس ارشد پرستاری - برنامه یکروزه ثبت نام قطعی
 12  حنیفه لو  - پروین کارشناس پرستاری - برنامه یکروزه ثبت نام اولیه
 13  حکمت آرا  - فاطمه کارشناس پرستاری - برنامه یکروزه ثبت نام قطعی
 14  حیدری نژاد  - فاطمه کارشناس ارشد پرستاری - برنامه یکروزه ثبت نام اولیه
 15  دوراندیش  - فرزانه کارشناس پرستاری - برنامه یکروزه ثبت نام اولیه
 16  رادفر  - فرشید کارشناس پرستاری - برنامه یکروزه ثبت نام قطعی
 17  رستمی عصرآبادی  - فرزانه کارشناس پرستاری - برنامه یکروزه ثبت نام قطعی
 18  رسولی  - ربابه کارشناس بیهوشی - برنامه یکروزه ثبت نام قطعی
 19  رضائی  - احسان کارشناس پرستاری - برنامه یکروزه ثبت نام اولیه
 20  رضائی پور  - ناهید کارشناس پرستاری - برنامه یکروزه ثبت نام اولیه
 21  سعیدی  - عاطفه کارشناس پرستاری - برنامه یکروزه ثبت نام قطعی
 22  شاملوی  - فاطمه کارشناس پرستاری - برنامه یکروزه ثبت نام قطعی
 23  عزت پور  - زلیخا کارشناس پرستاری - برنامه یکروزه ثبت نام قطعی
 24  عنبری اکمل  - طاهره کاردان اتاق عمل - برنامه یکروزه ثبت نام قطعی
 25  عیوض نژاد  - مژگان کارشناس پرستاری - برنامه یکروزه ثبت نام قطعی
 26  غضنفری  - صدیقه کارشناس پرستاری - برنامه یکروزه ثبت نام قطعی
 27  قلیزاده  - الناز کارشناس پرستاری - برنامه یکروزه ثبت نام اولیه
 28  مجتهدی  - شیوا کارشناس پرستاری - برنامه یکروزه ثبت نام اولیه
 29  معینی معین اباد  - مهری کارشناس پرستاری - برنامه یکروزه ثبت نام قطعی
 30  هاشمی زاده  - مریم کارشناس پرستاری - برنامه یکروزه ثبت نام قطعی
 31  همقلم  - نسرین کارشناس پرستاری - برنامه یکروزه ثبت نام قطعی
 32  کاظمی  - پگاه کارشناس پرستاری - برنامه یکروزه ثبت نام قطعی
 33  یارمحمدی  - افسانه کارشناس ارشد پرستاری - برنامه یکروزه ثبت نام قطعی

  تعداد ثبت نام شدگان قطعی:21

اخبــارحامیان کنگره