ثبت نام شدگان برنامه یک روزه پرستاریردیفنام و نام خانوادگیعنوانوضعیت ثبت نام
 1  پوریانی  - ابوالقاسم کارشناس پرستاری - برنامه یکروزه ثبت نام قطعی
 2  جعفری نزاد ارشد  - معصومه کارشناس ارشد پرستاری - برنامه یکروزه ثبت نام اولیه
 3  رضائی پور  - ناهید کارشناس پرستاری - برنامه یکروزه ثبت نام اولیه
 4  کریمی  - اکرم کارشناس اتاق عمل - برنامه یکروزه ثبت نام قطعی

  تعداد ثبت نام شدگان قطعی:2

اخبــارحامیان کنگره