ساختار کنگره

سی امین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران (وبینار)

پیش کنگره: 23 و 24 مهرماه 1400 - جمعه و شنبه 

کنگره: 29 و 30 مهر ، 1 و 2 آبان  1400 - پنجشنبه الی یکشنبه

 

                          


اخبــارحامیان کنگره