ساختار کنگره

سی دومین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران (وبینار)

کنگره: 17 تا 20  بهمن  1401 - دوشنبه الی پنجشنبه

 

                         

 


اخبــارحامیان کنگره