ساختار کنگره

سی دومین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران (وبینار)

کنگره: 16 تا 19  آبان  1401 - دوشنبه الی پنجشنبه

 

                         

 


اخبــارحامیان کنگره