جزئیات امتیاز بازآموزی برنامه یکروزه پرستاری

توجه: شرکت در کنگره و دریافت امتیاز منوط به ثبت نام و پرداخت هزینه در هر دو سایت کنگره و آموزش مداوم می باشد.

 سایت کنگره irsocongress.ir                          سایت آموزش مداوم ircme.ir 


اخبــارحامیان کنگره