سخنرانان میهمان Alaa  -  Eldanasoury ,MD
Saudi Arabia

سوابق کاری

 Ava  -  Hossain,MD
Bangladesh

سوابق کاری

 Charles  -  McGhee,MD,PhD
New Zealand

سوابق کاری

 Clement  -  Tham,MD
Hongkong

سوابق کاری

 David  -  Sarraf,MD
USA

سوابق کاری

 David T.  -  Tse,MD
USA

سوابق کاری

 Donald  -  Tan,MD
Singapore

سوابق کاری

 Francesco  -  Carones,MD
Italy

سوابق کاری

 Gemmy  -  Cheung,MD
Singapore

سوابق کاری

 Huibert  -  Jan Simonsz,MD,PhD
Netherlands

سوابق کاری

 Quan  -  Dong Nguyen,MD
USA

سوابق کاری

 Rajesh  -  Fogla,MD
India

سوابق کاری

 Rohit  -  Shetty,MD,PhD
India

سوابق کاری

 Shigeru  -  Kinoshita,MD,PhD
Japan

سوابق کاری

 Shih-Jen  -  Chen,MD
Taiwan

سوابق کاری

 Timothy  -  Lai,MD
Hongkong

سوابق کاری

 Marco  -  Zarbin ,MD, PhD, F.A.C.S
USA

سوابق کاری

 L Jay  -  Katz,MD
USA

سوابق کاری

 Paisan  -    Ruamviboonsuk ,MD
Thailand

سوابق کاری

 Harminder  -  Singh Dua ,MD,PhD
UK

سوابق کاری

 Won Ki  -  Lee ,MD,PhD
South Korea

سوابق کاری

 Thomas  -  Johnson ,MD
USA

سوابق کاری

 Rajeev  -  Muni ,MD
Canada

سوابق کاری
اخبــارحامیان کنگره